Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, EBA

Høringsinnspill fra EBA

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

EBA mener generell del av læreplanen er viktig for fag- og yrkesopplæringen. Et godt verdisyn, etikk, holdninger, teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og evne til samarbeid er viktig kompetanse for fremtidige fagarbeidere.

EBA har følgende kommentarer til høringen:

  • I dokumentet brukes begrepene «elever», «lærere» og «skole» om alle som deltar i opplæring, alle ansatte, alle skoler og alle lærebedrifter. EBA mener dokumentet i for liten grad retter seg mot opplæringen som skjer i arbeidslivet, og de utfordringer lærebedriftene og lærlingene står overfor. I noen sammenhenger er de felles for skole og lærebedrift, men i mange sammenhenger har lærebedriftene, instruktørene og lærlingene særskilte utfordringer. Å benytte samlebegrep for de to opplæringsarenaene blir derfor feil. Teksten i dokumentet må gjennomgås og teksten må rettes mot de forskjellige målgruppene.
  • Utkastet nevner kun i en kort uklar setning at opplæringen skal dekke arbeidslivets behov. I den tidligere generell del av læreplanen var et helt kapittel viet «det arbeidende mennesket». EBA savner økt arbeidslivsretting i dokumentet, jf opplæringslovens §1.
  • Høringsutkastet har lite fokus på praktiske ferdigheter. Læring gjennom praktiske oppgaver stimulerer teoretisk innlæring samtidig som det kan forsterke opplevelsen av sammenheng mellom praksis og teori. EBA mener derfor at kunnskaper om arbeidslivet og utvikling av handlingskompetanse bør beskrives bedre i dokumentet.
  • Ved utarbeiding av læreplanene for Kunnskapsløftet ble kompetansemål knyttet til holdninger og verdisyn utelatt, bl.a. med begrunnelse at dette inngikk i generell del av læreplanen. I et omskiftende arbeidsliv med utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, internasjonalisering, arbeidsinnvandring og endringer i bedriftsstrukturer, er det avgjørende at skolen og lærebedriftene formidler et felles verdisett vi mener skal prege fremtidens arbeidsliv. Stikkord er solidaritet, kultur, holdninger, respekt, yrkesstolthet og samarbeid. Disse elementene bør derfor få en tydelig plass i generell del.