Høringssvar fra Gjesdal kommune

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 09.06.2017

Svartype: Med merknad

ULK - vedtak:

Utvalg for Levekår i Gjesdal slutter seg til høringsuttalelsen fra Jærskulen om ny overordnet del.

 

 

Høring ny overordnet del

 

Høringsuttalelse fra Jærskulen

 

Jærskulen ved kommunene Time, Hå, Gjesdal og Klepp ser på den nye overordnet delen til læreplanen som et svært viktig dokument. Ny overordnet del vil gi føringer for ny læreplan, og skolen vil få mulighet for et helhetlig planverk for undervisningen i skolen i dag og i fremtiden.

 

Det er i nå 23 år siden den generelle delen vi nå har ble fastsatt. Jærskulen imøtekommer ny overordnet del, og ser at navnet overordnet er et mer passende begrep enn det gamle navnet «generell del». Det er nå mer tydeliggjort at vi har en helhetlig plan som har en rød tråd fra verdigrunnlag til de kommende fagplanene.

 

Barn og unge i Jærskulen går en fremtid i møte der vi antar at mer enn halvparten av morgendagens jobber i dag ikke er funnet opp. Vi trenger derfor omstillingsdyktige unge mennesker i fremtiden. Den nye overordnet del av læreplanen bygger tydelig på Ludvigsenutvalget sin stortingsmelding som sier noe om morgendagens skole. Ludvigsenutvalget fremhevet m.a læreplanarbeid, dybdelæring, kreativitet, kritisk tenkning og psykisk helse. Disse faktorene har ny overordnet del tatt med og det tenker vi er bra.

 

Skolen har et dobbelt samfunnsmandat, med både danning og utdanning. Dette viser igjen overordnet del som legger vekt på de tre temaene.

 

 1. Folkehelse og Livsmestring
 2. Demokrati og medborgerskap
 3. Bærekraftig utvikling

 

Positive faktorer som Jærskulen ønsker å fremheve:

 • Fokus på psykisk helse finner vi igjen i at et av de tre temaene er folkehelse og livsmestring. Det er viktig at dette fremheves i overordnet del. Samfunnet har store utfordringer innenfor dette temaet i skolen fremover.
 •  
 • Forsking viser at profesjonsfelleskap i skolene er en avgjørende faktor for å lykkes med det kollektive arbeidet rundt på skolene. Dette er vektlagt i ny overordnet del. Det samsvarer med fokuset vi har i Jærskulen på å styrke profesjonsfelleskapet rundt på skolene.

 

 • Ny overordnet del ivaretar formålsparagrafen. Viktig at konkretiseringen av formålsparagrafen ikke begrenser den.

 

 • Ny overordnet del kan bli en god bro over til fagplanene. Vi kan få en helhet i planverket

 

 • Språket er tydelig  
 •  
 • Mandatet er klart
 •  
 • Språket og verdigrunnlaget i overordnet del er skrevet slik at vi tenker det kan stå over tid.

 

 • Framskriving av kritisk tenkning er bra. Viktig å satse på det med kritisk tenkning. Det har aldri vært viktigere enn nå.

 

 • Demokrati og medborgerskap er verdier som ny overordnet del setter høyt. Det er avgjørende at dette er sterkt poengtert ut fra den utfordrende hverdagen som barn og unge vokser opp i i dag. Her er det flere spenningsfelt med m.a. terror, religion og konflikter i verden. Kanskje kunne det blitt presisert enda mer ut fra temaet «Demokrati og medborgerskap».

 

 

 

Deler av planen som vi tenker bør endres/justeres eller utvikles videre:

 

 • Ny overordnet del sine verdier, mål og tiltak må vise igjen i de ulike fagplanene som utarbeides.
 •  
 • Dybdelæring er med som begrep. Det er bra. En definisjon bør være med i overordnet del. Dette er et begrep som man kan legge ulikt innhold i.
 •  
 • Samfunnsmandatet er ivaretatt. I samfunnet er det i dag slik vi ser det et stort individfokus. Felleskap, samhørighet og demokrati er viktige verdier. Overordnet del kunne vært enda tydeligere på samhørighet og kollektivitet. «Jeg, meg og mitt» er viktig i planen. «Vi og vårt» er nedtonet. Det er en svakhet i planen og bør endres ut fra skolens samfunnsmandat.

 

 

 • Jærskulen etterlyser det konstruktivistiske læringssynet i planen. Hvor er den aktive eleven? Eleven er nedtonet og må være medansvarlig.

 

  • Jærskulen ønsker oss et læringssyn der eleven er aktiv. Planen har fokus på hvordan det skal gå med barnet som voksen, men lite om barns verdi her og nå. Vi savner et mer helhetlig elevsyn der barnet har en egenverdi som barn.
  • Jærskulen ønsker fokus på den kreative eleven. Dette pekte m.a. Ludvigsenutvalget på.

 

 • Fremtidens skole med læringsteknologi og de utfordringer og muligheter dette gir skolen og samfunnet i fremtiden ønsker vi tydeligere presisert i planen
 •  
 • Læringsfelleskapet og skolemiljø er skolen og hjemmets ansvar sammen. Skolens ansvar er presisert, hjemmets ansvar viser mindre i planen
 •  
 • Grunnleggende ferdigheter er misvisende. Internasjonalt snakkes det mer om kompetanser. Dannelse forutsetter også noen ferdigheter. Hva med å erstatte begrepet «ferdigheter» med begrepet «kompetanse»?

 

 • I barnehagen sin rammeplan forpliktes barnehagen til samarbeid med skolen i overgangsarbeidet. Samme forpliktelse bør være i skolens overordnet del. Rammeplan for barnehage og overordnet del må ha en sammenheng.
 •  
 • Overordnet del sier mye om hvordan profesjonsfelleskapet skal være på skolene, men lite om pedagogen og leder sin relasjonelle og pedagogisk/didaktisk kompetanse.
 •  
 • Kompetansekravene for lærere er fagspesifikke. Det som blir fremhevet i overordnet del er tema og kompetanse som er fagovergripende. Hvordan samsvarer dette i forhold til føringene om at det skal være en del av opplæringen?

 

 • Ny overordnet del er på noen områder så detaljert at man går inn på kompetansemålene i fagene. Planen kan med fordel gjøres mer overordnet uten læringsmål

 

 

 

 

 

Jærskulen ser at ny overordnet del kan i større grad enn tidligere få frem sammenhengen mellom verdigrunnlaget, formålsparagrafen, elevene sin sosiale utvikling og ulike former for kompetanse. Implementeringen i kommunene må gjøres grundig og bedre enn vi lykkes med K06.

 

 

For Jærskulen

 

Utviklingsleiar Nina Nygård Magnussen