Høringssvar fra Drama- og teaterpedagogene

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 11.06.2017

Svartype: Med merknad

Punkt 1.2 Kultur, identitet og mangfold (endringer uthevet):

 • Andre avsnitt: Dette stiller store krav til skolen og lærerens kulturelle og flerkulturelle kompetanse. 
 • Fjerde avsnitt: Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening og kommunisere med andre.

 

Punkt 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang (endringer uthevet)

 • Første avsnitt: Dette er betydningsfulle bidrag til elevenes læring, identitetsutvikling og danning helt fra de første leveårenes spontane lek. Skolen skal spille videre på lekens grunnleggende måte å lære på i opplæringen.
 • Andre avsnitt: Elever som lærer gjennom skapende områder som forskning, kultur, kunst og entreprenørskap, utvikler evnen til å bruke kunnskaper og ferdigheter for å gi stemme til erfaringer, stille gode spørsmål og arbeide for å finne løsninger

  Kommentarer: 
  - Lek er kun nevnt én gang i overordnet del, og da som ”de første leveårenes spontane lek”, altså lek før skolealder. Lekens betydning for læring  inn i dette avsnittet eller et annet egnet sted i overordnet del. 
  - Elevene skal selv delta i de skapende prosessene, dette er utydelig med ordvalget ”lære om”. 
  - Det kan være vel så krevende å stille gode spørsmål for å drive en skapende prosess fremover, som å ”finne svar på spørsmål”.

 • Forslag til innhold i nytt avsnitt:
  Grunnopplæringen utgjør store deler av barndommen og ungdomsårene. Skolen har et ansvar for å gi rom for lek, opplevelser, å kunne uttrykke seg gjennom ulike estetiske uttrykk og skape skoletilhørighet. 
  2. Eleven skal oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske uttrykksformer, virkemidler og verktøy. Lærerne skal legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene. 
  Kommentar: 
  - 1. Elever lærer mye av lek og å uttrykke seg gjennom estetiske uttrykksformer, men læreplanen bør også gi disse viktige sidene ved barne- og ungdomsårene rom uten å gå rett på hva slags kompetanse elevene skal oppøve. De har helt klart også en egenverdi, og det må komme frem i en overordnet del av læreplanen. 
  - 2. Teksten som kan brukes som utgangspunkt i nytt avsnitt er hentet fra nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene, det er lagt til estetiske uttrykksformer og eleven/lærerne. Teksten i første avsnitt: ”(…) elevene skal få utfolde sine egne skapende krefter gjennom sansning og tenkning, i fellesskap og på selvstendig vis” er uklar og dekker ikke skapende, elevaktive prosesser i de estetiske fagene. 

Punkt 2.2 Sosial læring og utvikling (endringer uthevet)

 • Tillegg til andre avsnitt: Elevene skal få opplæring i kroppsspråk, stemmebruk og improvisasjon, for å bygge mot og selvtillit til å delta aktivt muntlig i ulike sammenhenger. 
  Kommentar: Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig har vært lite prioritert. Alt for mange elever føler frykt for å ta ordet i klassen/på trinnet/større forsamlinger. Dette er det fullt mulig å gjøre noe med. Drama/teater som fag og læringsform har et vell av konkrete arbeidsformer for å utvikle kompetanse i muntlig kommunikasjon.

Punkt 2.6.3 Bærekraftig utvikling

 • Vi foreslår å legge til et nytt avsnitt om bærekraftig utdanning, med vekt på å ta hele mennesket i bruk. Jfr. UNESCO Education for sustainable development.