Høringssvar fra Grytøy oppvekstsenter

Innspill til høring om læreplanens generelle del

Dato: 07.06.2017

Svartype: Med merknad

Innspill til høring om læreplanens generelle del 

Fra formålsparagrafen:

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Leirskole må være med som arbeidsmetode

Grytøy oppvekstsenter er en av oppvekstenhetene i Harstad kommune. Oppvekstsenteret har tre virksomheter, barnehage, grunnskole og leirskole. Leirskolen har vært drevet sidem 1997 og har i denne perioden hatt over 20 000 elever. For oss som arbeider med hele bredden i grunnopplæringa er det helt åpenbart at leirskoletilbudet har en sentral plass i opplæringa som må formaliseres i større grad enn tilfellet er i dag.

Leirskole er innarbeidet som en uke i et annet miljø enn hjemme, med praktiske oppgaver og friluftsliv. Opplæring på leirskole representerer dermed en annerledes læringsarena enn det vanlige skoletilbudet. Leirskole styrker all annen læring.

Elever fra ulike steder og deler av landet med forskjellig bakgrunn, kultur og etnisk opprinnelse møtes i et nytt miljø, borte fra familien. Det er lærerikt i seg selv og styrker språkopplæringen og innlæring av begreper. Leirskole formidler dessuten den norske friluftstradisjonen og motiverer elevene på en måte som tjener folkehelsa.

På leirskole lever og fungerer elever og lærere tett sammen. De deler all tid døgnet rundt i en skoleuke, i et pedagogisk tilrettelagt opplegg innenfor trygge rammer. Det påvirker klassemiljøet, læringsmiljøet og elevenes personlighetsutvikling. 

Skolens mandat forutsetter ulike tilnærmingsmåter til opplæringen. Leirskole utgjør et konkret bidrag til mangfoldet i skoleløpet. Leirskole som pedagogisk metode gir varig læring og støtter opp om formålsparagrafen, læreplanens generelle del og om ulike fagkrav i Kunnskapsløftet. 

Leirskoleordningen er godt utbygget og innarbeidet tradisjon i Norge, med historisk forankring til Opplæringsloven, forskrifter og avtaleverk. Leirskole har allerede en egen statlig finansieringsordning.