Høringssvar fra Det teologiske menighetsfakultet (MF)

Høringssvar - Høring om forslag til ny Generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Dato: 08.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg