Høringssvar fra Dirdal skole

Høringssvar fra Dirdal skole og klubben (udf.)

Dato: 29.05.2017

Svartype: Med merknad

Dirdal skole mener endringen av navnet til overordnet del er bedre fremfor generell del, det framhever betydningen av denne delen. Vi er positive til de tverrfaglige temaene (2.6). Det er bra at begreper og tema som folkehelse og livsmestring kommer inn, men vi mener at også fysisk helse bør fremheves, på lik linje med psykisk helse (2.6.1). Vi er positive til fremhevingen av medborgerskap og demokrati, vi mener det er viktig i dagens samfunn for å bygge opp under fellesskapet og ikke bare individene i det (2.6.2). Bærekraftig utvikling fortjener også den plassen i overordnet del (2.6.3). Vi er også veldig positive til tanken om dybdelæring.

 

Vi har følgende forslag til forbedringer:

  • Viktig å tydeliggjøre prinsippene om praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning som ungdomstrinn i utvikling har vektlagt (3.1).

  • Samarbeid og samhandling som kompetanse må fremheves da det er svært viktige i kompetanser også i fremtiden.

  • Det bør komme frem en tydeligere forventning til hjemmet.

  • Det er behov for å trekke inn andre yrkesgrupper i skolen, det bør komme frem av overordnet del da lærere og undervisning ikke kan bidra til alt elevene skal lære. Her det det blant annet snakk om helsesøster og rådgiver.

 

Til slutt er det viktig å presisere at annet politisk arbeid må bygge opp under denne overordnede delen slik at det er mulig å gjennomføre den. Nye læreplaner må gjenspeile den overordnede delen. Det må også komme en ny vurderingsforskrift og praksis som er i tråd med den nye overordnede delen.