Høringssvar fra Anonym_H2542076_735357

Forslag til endringer og forbedringer

Dato: 19.04.2017

Svartype: Med merknad

1.0 Fjerne siste avsnitt i Opplæringens verdigrunnlag. ”Den samiske skolen skal i tillegg ha et allsamisk perspektiv og bygge på samiske verdier”. – dekkes opp av 1.2 Kultur, identitet og mangfold. 

1.2 Kultur, identitet og mangfold – ”Dette stiller store krav til skolen og lærernes flerkulturelle kompetanse”. Bør fjernes.

1.3 Savner innhold som tar for seg modeller og logiske slutninger.

1.4 ”Skolen skal verdsette, stimulere og videreutvikle elevenes vitebegjær og skaperkraft” – gjerne noe om utvikling av elevens entreprenørielle ferdigheter i samme setning.

1.6 ”Barn og unge skal bli lyttet til i skolehverdagen, ha innflytelse og kunne påvirke det som angår dem”. – Vel mye makt til elevene?

2.3 Mye gjentakelse i definisjon av kompetanse.

2.4 ”Grunnleggende ferdigheter” - Fjerne hele avsnittet 2.5 ”Å lære å lære” – Omhandler læringsstrategier, dette bør gjøres på lokalt nivå og ikke overordnet. Hele avsnittet bør fjernes.

3. Dette dekkes opp av andre deler, delvis i del 1 og 2. Organisering og definering av lærerrollen hører ikke hjemme i læreplanen. Dette bør i størst mulig grad være et lokalt og profesjonelt anliggende. Inngripen i lærerens hverdag. Hele del 3 kan fjernes.

Tidvis svulstig og innfløkt språk. Unødig lange setninger. Mye paratakser, og bruk av konjunktiver. En del språklige feil og mye gjentagelser. Hele læreplanen bør begrenses til maks 3 - 4 sider, ellers blir dette et helt ubrukelig arbeidsdokument. Tenk at dette skal være en rettesnor i utdanningen av nye lærere, ikke et langt byråkratisk gjesp. Korte presise setninger - mindre bullshit (jf. Harry Frankfurt), sirkulærargumentasjon og gjentagelser. 

Dannelse- og utdannelsesperspektivet – blir behandlet på en konkret måte flere steder. Dette er positivt.I tillegg er det positivt at Ludvigsenutvalgets intensjoner blir ivaretatt. Fjern også intensjonen om grunnleggende ferdigheter i alle fag! Dette er instrumentell intensjon som er ideologisk i konflikt med skolens dannelsesintensjon. Sats heller på kreativitet, entreprenørskap, faglig og estetisk fordypning, og dybdelæring.

En læreplan bør si noe om skolens dannelses og utdannelsesoppdrag, ikke konkret og spesifikt om hvordan lærerne skal løse oppdraget. Lærere er svært høyt utdannede profesjonelle yrkesutøvere, og bør respekteres som dette. Skolen er i dag i stor grad skadet av politisk og byråkratisk detaljstyring. Dette stjeler tid og hemmer innovasjon og kreativitet i skolene.