Høringssvar fra Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

Høringssvar til ny generell del av læreplanverket

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) driver fem kristne friskoler med til sammen ca. 800 elever.

Vi synes i hovedsak at forslaget er et godt dokument, og støtter valget av «Overordnet del – verdier og prinsipper» som navn på dokumentet. Men vi har noen innspill til endringer:

  • Oppbyggingen av dokumentet bør på en tydeligere måte ta utgangspunkt i formålsparagrafen
  • Det bør utdypes mer hva som ligger i formålsparagrafens «kristen og humanistisk arv og tradisjon»
  • Det bør komme tydeligere fram at hjemmet / foreldrene har det primære ansvaret for barna. På side 16 kan det se ut som foreldrene skal hjelpe skolen med opplæring og utvikling, mens det i FNs Menneskerettighetserklæring står at «Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling» (Art. 18.1)

Vi vil i tillegg gi vår støtte til innholdet i høringsuttalelsen fra Norsk lærerakademi (NLA).