Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Arendal kommune

Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 26.05.2017
Svartype: Med merknad

 1. Arendal kommune slutter seg til høringsutkastet til ny «Overordnet del – verdier og prinsipper» og synes at dokumentet er både velskrevet og godt.

2. Arendal kommune ber Kunnskapsdepartementet vurdere om det bør lages noen «bokser» med definisjoner av vanskelige ord og uttrykk slik at dokumentet blir enda mer allment tilgjengelig

3. Arendal kommune mener at «Overordnet del» ikke kan gjøres gjeldene som forskrift før fra skolestart 01.08.2018, da denne må gjenspeiles i de lokale læreplanene, noe som blir et tidkrevende arbeid å revidere.

4. Arendal kommune ber kunnskapsdepartementet vurdere om dokumentet i god nok grad synliggjør inkludering av elever med nedsatt funksjonsevne.

5. Arendal kommune mener at «Vurdering for læring» og «Skole-hjemsamarbeid» bør forsterkes i dokumentet ved egne kapitteloverskrifter eller forventninger i kursivtekst i kapittel 3.

 

Vedlegg