Høringssvar fra Hole kommune

Svar på Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet 10.03.17 på Overordnet del - verdier og prinsipper - fra Hole kommune

Dato: 06.06.2017

Svartype: Med merknad

Svar på Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet 10.03.17

Overordnet del – verdier og prinsipper

Vedtatt i Levekårsutvalget i Hole kommune 30.05.17

Hole kommune mener:

Det at dette blir en overordnet del framfor en generell del, er en god forandring.

 

Det er gjennomgående at vi skal respektere ulikhetene, framfor å framheve og se etter likhetene. Hole kommune mener at man heller bør framheve likhetene mellom alle. Likeverdet er viktig, vi må ivareta ulikhetene i forhold til egenverdet. Det er viktig at man også hegner om og ivaretar våre nye landsmenn.

 • Det er flott at formålsparagrafen blir trukket fram, og at man starter hvert kapittel med "Skolen skal……"
 • Menneskeverdet – med likeverd og likestilling – godt poengtert
 • Godt med fokus på kritisk tenkning og etisk bevissthet
 • Prinsipper for læring og utvikling
  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling
  • elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til helhetlig kompetanse og danning for den enkelte.

Sosial læring og livsmestring er sagt skal ha et stort fokus. Dette er viktig for å kunne mestre skolehverdagen og fullføre det 13-årige skoleløpet. Hole kommune mener dette burde hatt et noe større fokus og vært mer understreket, og komme inn som en grunnleggende ferdighet.

Det er satt av timer til undervisning i fag, men her er det ikke timer til sosiale ferdigheter eller livsmestring. Hole kommune foreslår at timerammen bør økes med minimum en time (pr trinn) til å jobbe med generell del (det tverrfaglige, sosiale ferdigheter, psykisk helse). Slik unngår man å diskutere hvor stor andel som skal brukes på sosial kompetanse som tas fra fagene.

  • Danning og helhetlig kompetanse. På samme måte som over, mener Hole kommune at danning er noe "stemoderlig" behandlet, og bør ha et større fokus/vektlegges mer. Dannelse bør være overordnet hele dokumentet – som en paraply, ikke bare kommet som et lite punkt. Vi skal bidra til at man skal bli et "gangs menneske".
  • Kompetanse i fagene – det er bra at overordnet del og prinsipper er førende og overordnet kompetansemålene. Det er samtidig viktig når man ser på kompetanse i fagene at nye læreplaner/kompetansemål blir regulert og samordnet, slik at det blir færre mål i de enkelte fag. Dette gir mulighet for dybdelæring. Det blir også viktig at små fag ikke er de som skal ha flest kompetansemål.
  • Grunnleggende ferdigheter. Hole kommune synes det er bra at man beholder fokuset på de grunnleggende ferdighetene, men ber om at man er forsiktig med å peke for mye på norsklærer som lese-, skrive- og muntlig-lærer og matematikklærer som regnelærer. Det har vært viktig at alle lærere har hatt ansvar for lesing i egne fag, og det samme med tallforståelse i de ulike fagene. Dette har tatt tid å få en bevissthet rundt, og det må ikke nå bli mulig å skyve det bort. Alle er en leselærer eller en regnelærer, slik at det skal inn i alle fag. Det kan holde med å få dette fram i teksten, eller fjerne at noen har hovedansvar.
  • Tverrfaglige temaer – viktig at dette speiles i kompetansemålene, slik at dette ikke skal ligge på toppen som ekstra læring eller noe eget, men at man i kompetansemålene i de ulike fagene nå legger til rette for og peker på de ulike fagene. Andel som skal gå til tverrfaglighet, og fra/i hvilke fag, bør sies noe konkret om. Dette er viktig for å unngå en tilbakevendende diskusjon mellom fagene.
  • Folkehelse og livsmestring – bra kapittel
  • Prinsipper for skolens praksis – flott at man peker på et profesjonsfellesskap som er engasjert i å utvikle skolen. Dette krever en kollektiv utvikling av skolen og godt samarbeid.
  • Når man snakker om dybdelæring – legger man til rette for ulike måter å lære på (bl.a. læringsstiler) og ulikt tempo – legger til rette både for at de svake skal kunne fordype seg, og de sterke skal kunne gå dypere inn i læringsstoffet. Dette er bra. Det krever samtidig at det blir færre kompetansemål i fagene, for å kunne få muligheten til dybdelæring.
  • Vurderingen trekkes fram – og så lenge vurderingsforskriften ikke forandres, vil dette være greit.
 • "Kartlegging og observasjon av hver enkelt elev er virkemidler for å følge opp den enkelte. Det har imidlertid liten verdi dersom det ikke følges opp med konstruktive tiltak. Overdreven vekt på dokumentasjon og rangering kan svekke den enkeltes selvbilde eller hindre utviklingen av et godt læringsmiljø." Fint at det er påpekt at kartlegging og observasjon er gode virkemidler, men siste setning om overdreven vekt på dokumentasjon…… – bør kanskje tas bort eller skrives om. Dersom det står slik, kan det fort bli et argument for å ikke dokumentere, for de som synes det er vanskelig eller mye arbeid. Hensikten med dokumentasjon må være å vise elevens faglige ståsted og læring. Det er viktig at elevene får vite sitt ståsted, men uten å "trykkes ned". Kan man omformulere til at man må dokumentere elevenes læring på gode måter, ved å gi uttrykk for hva elevene kan, samtidig som man sier noe om hvor de står. Hensikten med kartlegging og dokumentasjon er ikke å rangere, men å fortelle den enkelte elev hva han/hun kan og hvordan han/hun skal jobbe videre for å kunne bli bedre. Dette må komme tydeligere fram, slik at det er de konstruktive tiltakene i forlengelsen av kartleggingen som vektlegges.
 • "Tilpasset opplæring skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet." Bra at dette pekes tydelig på. Dette sier igjen noe om at normalen er innenfor hele gruppa, og at elevene skal ha særlige behov for å måtte ha spesialundervisning.
 • "Hjemmets holdning til skole har stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats, og foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov og forventninger. Skolen må derfor gi tydelig uttrykk for hva skolen skal og kan tilby, og hva skolen forventer av hjemmet. God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar, og skolen må ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet." Bra at dette pekes på, og at man skal kunne stille klare forventninger til hjemmet, samtidig som skolen selvfølgelig må ta hensyn til muligheten for hjelp og støtte fra hjemmet.
 • Profesjonsfellesskap og skoleutvikling Rammebetingelser: Her bør man sentralt fra, i arbeidstidsordningen, styre noe av tiden som lærerne ikke underviser, til å kunne jobbe med profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Det er bra dette er spesifisert, men vi mener at dette ikke må bli tilfeldig, men styrt likt i landet.

 

 • Dette sier noe om at læreren er viktig i et samarbeid med andre.

 

Til toppen