Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringssvar forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

                                                                              Oslo, 12. juni 2017

Høringssvar – forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), viser til høring publisert på departementets hjemmesider 13.03.17, og vil med dette inngi et høringssvar.

FFO mener det er positivt at regjeringen nå foretar en revidering av læreplanverket for grunnskolen slik det ble varslet i St. Meld 28 (2015-2016), og vil kommentere på punkt 1.1, 3.1 og 3.2 i høringsutkastet.

Vedrørende punkt 1.1 Menneskeverd

Det er positivt at menneskeverdet trekkes frem som en sentral brikke i det nye høringsutkastet. FFO er særlig fornøyde med fokuset på at skolen skal fremme likeverd og likestilling, at alle elever skal møtes med likeverd utfra sine forutsetninger og behov, og at det skal skje uten diskriminering. Den generelle delen av læreplanen som gjelder per dags dato, har et eget avsnitt om funksjonshemming under ”Kulturarv og identitet”. Ettersom læreplanen skal være generell og overordnet, er det forståelig at et generelt diskrimineringsvern er lettere å forholde seg til, enn at enkeltgrupper skal nevnes eksplisitt i planen. FFO vil likevel understreke viktigheten av at skolen bevarer fokus på funksjonshemning og kroniske sykdommer, også i opplæringen. Det er av stor betydning at skolen kan fortsette å være en arena hvor både barn og voksne kan oppleve forståelse for og solidaritet med personer som har andre forutsetninger enn flertallet.

Vedrørende punkt 3.1 og 3.2: Tilrettelegging for den enkelte elev og Et inkluderende læringsmiljø

Det er positivt at høringsutkastet tar utgangspunkt i forutsetningene og behovene til den enkelte elev. Det er også flott at det fremheves at kartlegging og observasjon er viktig for å følge opp elevene, men at testingen må følges av aktuelle tiltak. Testing for testingens skyld fører ingen vei. FFO er enig i at for stor vekt på rangering kan virke ødeleggende for elevenes selvbilde og læringsmiljø. Samtidig er det viktig at det stilles krav til elevene, innenfor rammen av de forutsetningene de har.

Når det gjelder tilpasset opplæring, er FFO glade for at utkastet fremhever at dette primært skal skje gjennom ”(..) variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet”. FFO er opptatt av at undervisning som hovedregel skal foregå inne i klassen. Det er derfor viktig at tilpasset opplæring i så stor grad som mulig kan ivareta hele spekteret av behov. Samtidig vil det alltid være noen som vil trenge mer omfattende støtte for å få et maksimalt læringsutbytte. For disse elevene er det sentralt at det er elevens beste som står i sentrum. FFO er glade for at departementet under punkt 3.2 fremhever at mangfold skal ”anerkjennes som en ressurs som fremmer forståelse for og kunnskap om forskjeller”. En slik innstilling er helt essensiell for et inkluderende læringsmiljø.

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

John Berg-Jensen                                     Lilly Ann Elvestad

Leder                                                            Generalsekretær 

Vedlegg