Høringssvar fra Institutt for Relasjonsbasert Ledelse (INREL)

Verdiene blir verdifulle bare når de praktiseres

Dato: 12.06.2017

Svartype: Uten merknad

Instituttet har gjennom de siste 15 årene arbeidet med etterutdanning, utviklingsprogrammer og veiledning til skoler i hele Norge. Vi har blant annet fulgt flere kommuner gjennom utdanningsdirektoratets program «Bedre læringsmiljø». Enkelte kommuner og skoler har vi samarbeidet med i 10 år og har fått oppleve langtidsvirkninger av ulike måter å arbeide på.

Vi opplever at de aller fleste skoler synes det er vanskelig å omsette verdiene i formålsparagrafen i sin undervisningspraksis. Vi opplever også at skolene har problemer med å utvikle en klar og tydelig ansvarsforståelse med utgangspunkt i det samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte. Vi ser at høringsutkastet til ny overordnet del har det samme problemet innebygget i teksten. Teksten inneholder på den ene siden skolens ansvar og forpliktelse og på den andre siden gode ønsker og mål på vegne av elevene. Det å lage mål på et annet menneskets vegne bryter det verdigrunnlaget som står klart og tydelig uttrykt i 2. ledd i formålsparagrafen, både menneskeverd, likeverd, nestekjærlighet og solidaritet.

Slike brudd skjer omtrent i hvert eneste ledd gjennom hele dokumentet. Denne måten å møte verdiene på skaper stor forvirring i skolens undervisningspraksis og vil svekke norsk skoles verdiforankring i årene som kommer. Verdiproblemene blir tydelige i møtet mellom skolen og elevene, mellom skolen og foreldrene og mellom skolen og hjelpetjenestene. Lærere og skoleledere som ikke makter å sortere tydelig hva som er elevens opplevelse og hva som er lærerens opplevelse ender opp med å mislykkes i praktiseringen av skolens verdigrunnlag. Læreren ender oftest opp med å definere hva som er den gjeldende opplevelsen, og eleven går ut av relasjonene og situasjonene med svekket selvverd. Dette er et alvorlig problem for samfunnet vårt. Vi har stadig økende problemer med selvmordstanker, frafall, skolevegring, prestasjonsangst, mobbing, uro og mangel på konsentrasjon om faglige oppgaver. Vår erfaring er at pressrelasjoner mellom lærere og elever er en av hovedkildene til problemene når vi isolerer faktorene knyttet til skolens handlingsrom. Dette skal ikke forveksles med mangel på tydelig ledelse. Vi trenger tydelig ledelse som kommer gjennom at lærerne snakker for seg selv og det samfunnsoppdraget han/hun er satt til å løse. Vi har tusenvis av eksempler fra vår hverdag ute i skolene hvor vi ser forbedret relasjon, forbedret trivsel, økt selvverd, økt trygghet og styrket læringsarbeid som resultat av økt bevissthet hos skoleledere og lærere. Derfor mener vi at formålsparagrafen og alt som følger etterpå i «Overordnet del – verdier og prinsipper» skal styrke skolenes praksis gjennom å være 100% etterrettelig med å beskrive skolens ansvar og forpliktelser i arbeidet. Hva elevene tar med seg ut av møtet med skolen er opp til hver enkelt elev og kan ikke planfastes uten av vi bryter med de verdiene planen bygger på.

Dersom det er ønskelig stiller vi gjerne opp for å utdype vår forståelse med praktiske eksempler og grundigere analyse og begrunnelse for vårt syn. 2 forfattere som er tilknyttet instituttet vil også utgi en bok på Universitetsforlaget i løpet av høsten om samme tema.

For Institutt for Relasjonsbasert Ledelse (INREL)

Bjørn O. Larssen    

Utdanningsleder