Høringssvar fra Fjell ungdomsskule - Plangruppa

Innspill til ny overordna plan

Dato: 08.05.2017

Svartype: Med merknad

Først og fremst vil vi si på vegne av plangruppen (leiing og lærerrepresentanter) ved Fjell ungdomsskule at vi er veldig fornøyd med arbeidet dere har gjort med den nye overordna planen. Vi liker det vi leser. Særlig liker vi inndeling og struktur i planen, der det kommer tydelig fram at kompetanse i fag bare er ett av seks sidestilte prinsipper for undervisning. Vi liker også at planen har endret navn, vi tror at dette kan styrke planens posisjon ute i skolene. 

Vi liker også at den nye overordna planen tydelig åpner for mer tverrfaglighet, samarbeid og dybdelæring mellom de ulike fagene. 

Vi ser det derfor som helt nødvendig at fagplanene blir endret for å lage mer romslige læreplaner for fagene slik at læreren kan få frihet til å utdanne hele mennesket. 

En hindring for å kunne lykkes med denne planen ute i klasserommene er at karaktersystemet slik det er i dag er så tydelig fokusert på kompetanse i fag, og sier ingenting om de fem andre prinsippene. 

I punkt 3.1 ønsker vi en utdypende forklaring på siste setning. Hvordan kan vi/skal vi ta hensyn til dette? Hva legges i dette?

3.3 avsnitt 1, nivåbeskrivelsen ser ut til å være mellom skoleslag og skoleeier. Dette avsnittet kan også omhandle sammenhengen mellom de ulike skoleslagene, samtidig bør det også si noe om sammenheng mellom skoleeier og overordnede innstanser som Kunnskaps departement. Jamfør i st.meld. 21 (prosess, struktur og resultat). 

Punkt 3.3, avsnitt 2, her mener vi at man med fordel kan endre ordlyden til å si "alle ansatte i skolen", ikke bare "lærere". 

I punkt 3.3, nest siste avsnitt, "Skoleledelsen skal stake ut kursen for det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er skoleledelsens oppgave å lede slik at alle får brukt sine sterke sider, opplever mestring og utvikler seg." Vi stiller oss svært underende til at det ene og alene skal være skoleledelsens ansvar å sørge for at voksne arbeidstakere skal få lyst tul å yte sitt beste og oppleve mestring og utvikling.  Som fagpersoner bør lærere selv absolutt være en delaktig part i dette. 

Lykke til med det videre arbeidet.

mvh

Plangruppen ved Fjell ungdomsskule.