Høringssvar fra Anonym_H2542076_215458

Høringssvar på Generell del av læreplanen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Uttalelse til generell del av læreplanen:
Punktvis:

2.2 – Sosial læring og utvikling - ikke skille sosial læring og utvikling!  Faglig læring kan ikke skilles fra sosial læring!  Dette synes jeg er veldige riktige og tydelige signal og har vært mine kjepphester i alle år som lærer. 

2.3 – Kompetanse i fagene utvikles gjennom refleksjon og faglig fordypning og kunne se sammenhenger -  veldig flott!  Elevene kan fort bli `snakket i senk`.  De lærer gjennom selv å delta ved å sette ord på egne erfaringer.

2.4 -  Støtter de fem grunnleggende ferdighetene!

2.5 -  Lære å lære – refleksjon over egen læring i alle fag – støttes fullt og helt!

3.1 – Tilrettelegging for den enkelte elev – jeg synes det er helt flott at det blir foreslått å kartlegge den enkelte elev.   Det er veldig viktig tidlig i skoleløpet for å kunne starte raskt med hjelpetiltak for den enkelte.  Jeg synes det kunne vært spesielt presisert. 

3.2 – Et inkluderende læringsmiljø – svært viktig!  Som lærer har jeg erfart at elevene i klassen er en stor ressurs.  Flinke elever hjelper elever som trenger det, flinke utfordrer flinke, det foregår en rotasjon i elevgruppen for å sikre dette.  Elevene lærer å ta hensyn til hverandre, og det utvikles et læringsfellesskap hvor det gjelder å utvikle ressursene til hver enkelt både faglig og sosialt.