Høringssvar fra Hol kommune

Høringssvar til forslag til ny generell del av læreplanen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar til forslag til ny generell del – Overordnet del –verdier og prinsipper.

 

Det er positivt at:

-Høringsforslaget bidrar til at formålsparagrafen- (Opplæringslova §1-1) og verdiene som beskrives i denne kommer tydelig fram i den overordnede delen av læreplanen og skaper sammenheng mellom lovgrunnlag og læreplan.

-Barnekonvensjonen som gir barn og unge vern og har fokus på barnets beste er kommet inn i planverket. Med det mangfoldet som finnes i skolen i dag er det viktig at det legges vekt på at en gjennom opplæringen skal ivareta mangfoldet, ha respekt og toleranse for ulikhet og samtidig har fokus på at barn skal bli trygge språkbrukere med et felles språk, jf. 1.2 Kultur, identitet og mangfold

-Den generelle delen beskriver tre tverrfaglige tema som skal bidra til at elevene må se sammenhenger på tvers av fag. Temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling gir også grunnlag for faglig dybdelæring.

-Det fortsatt er fokus på de fem grunnleggende ferdighetene og vekt på å lære eleven til å bli bevisst egne læringsstrategier.

-Fokuset er rettet mot profesjonsfellesskap og det å drive skoleutvikling der skoleeier, skoleleder og læreres felles ansvar er presisert.

-Generell del framstår som tydeligere gjennom inndelingen i de 3 kapitlene. Planen er mer kortfattet og danner et bedre grunnlag for fagplanen.

Forslag til forbedringer:

I 1.2 Kultur identitet og mangfold s.6, bør de nevnte minoritetsgruppene strykes og erstattes med en felles betegnelse.

 

1.6 Demokrati og medvirkning s.8 - bør ha mer fokus på hva hver enkelt kan bidra med til fellesskapet. Nå er det mest fokus på hva den enkelte har rett på.

 

Vektlegging av samarbeid mellom skole og hjem må komme tydeligere fram. Dette gjelder særlig i  

2.2 Sosial læring og utvikling s. 10. Et godt læringsmiljø er avhengig av foreldre som spiller på lag med skolen.

  1. Prinsipper for skolens praksis s.15. Forslag til setning: «For å lykkes med dette må skolen tilrettelegge for den enkelte elev og bygge et inkluderende læringsmiljø der samarbeidet med hjemmet er ivaretatt»

 

3.1 Tilrettelegging for den enkelte elev Begrepene Tidlig innsats og spesialpedagogikk bør være med i den overordnede delen. De yngste og de mest sårbare barna i skolen må ivaretas.

 

Språkbruken i noen deler av dokumentet bør sees på, slik at det blir tydelig hva som menes.

 

Navnet; Overordnet del - verdier og prinsipper, er beskrivende for innholdet i dokumentet.