Høringssvar fra Faglig råd for naturbruk (FRNA)

Høringssvar fra Faglig råd for naturbruk - Forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Faglig råd for naturbruk (FRNA) har gått gjennom forslag til ny generell del av læreplanen sett fra et naturbruksperspektiv. Rådet støtter formuleringene om å verne naturen, men ønsker samtidig å forsterke betydningen av bruken av naturen. Rådet fremmer derfor tre endringsforslag. De har til felles at de løfter fram menneskets avhengighet av naturen, og at vi bruker natur både gjennom vår produksjon av mat og gjennom vårt øvrige levesett.

  

Avsnitt 1.5

Første setning endres til:

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, miljøbevissthet og respektfull bruk av natur.

 

Nest siste setning endres til:

De skal få rike muligheter til å se naturen som en kilde til nytte og næring, opplevelse og glede, samt god helse og læring.

 

Avsnitt 2.6.3

Andre setning endres til

En bærekraftig utvikling innebærer å forvalte miljøet og ressursene på jorda slik at både dagens mennesker og fremtidige generasjoner kan få dekket behovene sine.


Med vennlig hilsen
Faglig råd for naturbruk

Arvid Eikeland, leder FRNA

Til toppen