Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland

Høringssvar på ny generell del

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 - Dep

0032 OSLO

 

Deres referanse                                                                                                                                              Dato        12.06.2017

Vår referanse              2017/1886-2 631.0 MLC

Saksbehandler            Mette Lunde Caspersen, tlf. 61 26 60 92

Avdeling                      Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland - høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringa

 

Vi viser til høringsbrev og høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet av 10.03.2017, og oversender Fylkesmannen i Oppland med dette sine synspunkter og kommentarer.

 

Utkastet til Overordnet del – verdier og prinsipper gir en god overbygning og retning for skolen i framtiden. Formålsparagrafen kommer til godt til syne og kapitlenes innhold synliggjør skolens mandat, oppgave og rolle. Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen og løfter fram lærings- og kunnskapssynet i opplæringen og viser skolens rolle i samfunnet på en god måte.

Vi mener også at Overordnet del gir gode føringer for fagfornyelsen. Fylkesmannen i Oppland understreker at det er viktig at Læreplanens ulike deler henger godt sammen.

 

Kapittel 3.1 tredje avsnitt nedenfra – forslag til ny ordlyd:

Vurderingens formål i opplæringen er primært å fremme læring. I sin vurdering av elevene må lærere og ledere utvise et profesjonelt skjønn. Skolen må balansere mellom behovet for god informasjon om elevens læring og overdreven vekt på dokumentasjon og rangering.

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Ingrid Bøe e.f.                                                                                Mette Lunde Caspersen

utdanningsdirektør                                                                               rådgiver

 

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.