Høringssvar fra Bahá'í Skoleutvalg

Uttalelse fra Bahá'í-samfunnet i Norge til Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet 10.03.17 Overordnet del - verdier og prinsipper

Dato: 09.06.2017

Svartype: Med merknad

Uttalelse fra Bahá’í-samfunnet i Norge til

Høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet 10.03.17

Overordnet del – verdier og prinsipper

Bahá’í-samfunnet i Norge er opptatt av unge menneskers åndelige forankring og utvikling, og bevisstgjøringen av deres egne evner til å bidra positivt til samfunnets forbedring. Vi er også opptatt av hvordan religion kan bidra til fred og velvære i stedet for konflikt og krig. Skjønt vi er et lite trossamfunn i Norge, mener vi at vårt arbeid har bidratt og fortsatt bidrar på denne fronten i Norge. Dermed vil dette prege vårt innspill og vi setter pris på muligheten til å delta i høringen.

I opplæringslovens formålsparagraf står det i avsnitt to: «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar … verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.»

Dette signaliserer et positivt syn på religion, men at religioner også fremmer verdier som samsvarer med verdier som er nedfelt i menneskerettighetene.

Avsnitt 2.6.1 «Folkehelse og livsmestring» sier at elevene skal utvikle kompetanse som fremmer deres helse og å få støtte til å oppleve livet som meningsfylt. Det står i avsnitt to:

«Utfordringer knyttet til områder som helse, seksualitet, rusmidler, medier, forbruk og personlig økonomi angår oss alle.»

Det er vår oppfatning at helse, livsmestring og meningsfullhet er begreper som har med livets eksistensielle og åndelige side å gjøre. «Mening» er direkte knyttet til livssyn og religion, «helse» og «livsmestring» indirekte. Det er fint at disse store spørsmålene blir tatt opp i skolen, men det er viktig at det gjøres på en helhetlig måte som tar med seg alle aspekter av disse temaene, som inkluderer åndelige og religiøse dimensjoner. Spørsmål som har å gjøre med en forståelse av hva mennesket er, må ikke reduseres til hvordan man håndterer praktiske problemer.

Forskning viser også at det er en sterk positiv korrelasjon mellom helse og religion (1.) Det taler også for at emnet blir behandlet bredt.

Et stort aktuelt tema for skolen er ekstremisme. Indirekte berører høringsutkastet bekjempelse av ekstremisme mange steder; ved å ta opp demokrati, toleranse, meningsutveksling, kunnskap om andres ståsted, respekt, mm.

Ekstremisme er i dag nært knyttet til en tradisjonell dogmatisk religionsforståelse. Sannsynligvis vil den beste medisinen være en kombinasjon av respekt og annerkjennelse av åndelighet og religion på den ene siden, men innen en ramme av mangfold, toleranse, fri meningsutveksling og meningsbryting på den andre. Spørsmålet er om det kommer godt nok frem i dokumentet. Vi er opptatt av at det ikke blir en sniksekularisering av skolen.

Avslutningsvis så høres høringsutkastet ganske bra ut, men vi hadde oppskattet hvis man kunne blitt tydeligere på at menneskets åndelige side fortsatt vil være en aktiv del av norsk skole. Vi tror også at det vil være den beste måten å motvirke negativ radikalisering på.

 

  1. http://forskning.no/forebyggende-helse-religion/2010/05/religiose-lever-lenger