Høringssvar fra Blå Kors

Generell del av læreplanverket

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Departementet ber om innspill på valg av navn på den generelle delen av læreplanverket. Blå Kors støtter navneforslaget som forankrer læreplanverket verdimessig.

Departementet ber også om kommentarer til innhold og presiseringer i den generelle delen. Blå Kors driver fire friskoler på videregående nivå og en grunnskole på oppdrag fra Stjørdal kommune. Vår visjon er å bidra til mening og mestring. Vi opplever at vektlegging på verdivalg og lærerens aktive bidrag også i holdningsskapende arbeid og rådgivning støtter opp om vår pedagogiske vinkling.

Samlet er Blå Kors positive til endringen og ser frem til hvordan dette vil komme til uttrykk i læreplanene for det enkelte fag.