Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Dato: 09.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg