Høringssvar fra Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU (FUL)

Høringssvar fra Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Forslaget til ny overordnet del av læreplanverket fremstår som gjennomarbeidet og gjennomtenkt. Forvaltningsutvalget er positive til grunnsynet på opplæring som fremkommer i dokumentet. Dokumentet er lett forståelig og godt egnet til å ivareta skolens brede samfunnsmandat. Vi er særlig glade for at bærekraft – kanskje vår tids største utfordring – nå blir et tverrgående perspektiv i skolen.

Vi vil peke på fem mulig justeringer i dokumentet:

1.     For at Overordnet del – verdier og prinsipper skal bli en virksom del av opplæringen er det viktig at lærerne får forslag til hvordan den kan brukes i skolen, slik at den ikke blir liggende i en skuff. Slike forslag bør på en eller annen måte følge dokumentet, i et forord, etterord eller lignende.

2.     Begrepet ”danning” har en lang historie og blir i dag forstått på mange måter, og det bør derfor vurderes om begrepet burde vært mer konkretisert og utdypet.

3.     I punkt 2.3 Kompetanse i fagene kunne med fordel begrepet dybdelæring, eller begreper med tilsvarende innhold, vært utviklet mer. Fremtidens mest etterspurte kompetanse vil trolig være å kunne løse problemer på innovative måter, noe som vil kreve mer dybdekunnskap og evne til å bruke den kreativt, enn mer overfladisk breddekunnskap. Dette vil også stille nye kompetansekrav til lærerne.

4.     I punkt 3.3 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling kunne det med fordel vært pekt på at det må tilrettelegges for at også lærere har en utvikling i løpet av yrkeslivet, enten gjennom eget utviklingsarbeid eller deltagelse i etter- og videreutdanning.

5.     I punkt 3.3 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling: For å sikre en forskningsbasert utvikling av skolen, bør skoleeier og skole ha et ansvar for å etablere og utvikle kontakten med kompetanse- og forskningsmiljøer utenfor seg selv.

 

Med hilsen

John Brumo

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU