Høringssvar fra FAU Haraldsvang skole, Haugesund

Musikk kan velges bort

Dato: 24.05.2017

Svartype: Med merknad

FAU Haraldsvang skole, Haugesund er gjort kjent med den nye generelle læreplanen som nå er ute på høring. Læreplanen skal bl.a. sikre at opplæringslovens intensjon blir oppfylt. Opplæringslovens formålsparagraf sier i første (av i alt 7) ledd at en skal "...gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring."

I den eksisterende generelle læreplanen er dette ivaretatt gjennom å vise konkret til hvordan dette skal gjennomføres. Bl.a. er musikk nevnt seks ganger i ulike sammenhenger. I høringsutkastet er musikk fullstendig utelatt, og vi kan heller ikke se at dette er ivaretatt tilstrekkelig på andre måter. I beste fall finnes formuleringer hvor ordlyden kan forstås/eller ikke forstås slik at det omfattes, men uten konkret å nevne det blir det opp til leseren å tolke. 

Vi mener musikk er en for stor del av vår kulturarv til at den skal kunne velges/tolkes bort. Det har heller ikke vært lovgivers intensjon. Ordlyden i læreplanen må endres slik at det fortsatt er entydig at musikk er og blir en del av opplæringen i grunnskolen.