Høringssvar fra Gran kommune, skolelederne

Innspill til høringsutkastet til ny generell del fra skolelederne i Gran kommune

Dato: 08.06.2017

Svartype: Med merknad

Generelt:

Vi synes at det er et riktig spor man er inne på i høringsutkastet. Vi opplever at sammenhengen mellom formålsparagrafen, generell del og fagene kommer klart fram i høringsutkastet. Høringsutkastet er tydelig og oversiktlig, og er et godt arbeidsdokument for skolen.

Ny generell del bør hete Overordnet del. Det sier noe sier noe om retningen, at den skal gjennomsyre det øvrige arbeidet i skolen.

 

Del 1 – Opplæringens verdigrunnlag

Bra at sammenhengen og motsetningen mellom den enkeltes og fellesskapets behov trekkes fram.

 

1, andre avsnitt: «de skal forberedes til å bli kloke og handlekraftige samfunnsborgere» foreslås endret til «de skal forberedes til å bli ansvarlige og handlekraftige samfunnsborgere».

 

1.1, første avsnitt: «Når lærere viser omsorg» bør endres til «Når skolen viser omsorg». Alle som arbeider i skolen skal inkluderes i et slikt ansvar.

 

 

Del 2 – Prinsipper for læring og utvikling

Positivt at de tverrfaglige temaene er obligatoriske slik at skolene ikke kan velge dem bort.

 

2.1 Danning og helhetlig kompetanse

Vi foreslår at danningsbegrepet utdypes.

 

2.4 Grunnleggende ferdigheter

Burde disse ferdighetene kalles noe annet enn «grunnleggende»?

 

2.6.1 Folkehelse og livsmestring

Fysisk helse bør tydelig med. Psykisk helse er utdypet, mens fysisk helse er både en forbyggende og opprettholdende faktor for god, psykisk helse.

 

 

 Del 3 – Prinsipper for skolens praksis

Positivt med fokus på at hjemmets holdning til skolen har stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats, og at skolen derfor må gi tydelig uttrykk for hva skolen skal og kan tilby og hva skolen forventer av hjemmet. Formålsparagrafen sier at opplæringa er «i samarbeid og forståing med heimen».

3.1, fjerde avsnitt: Elevenes innsats må vektlegges mer, de må bidra til fellesskapet for å oppnå gode resultater.

3.1, nest siste avsnitt: «Overdreven vekt på dokumentasjon og rangering kan svekke den enkeltes selvbilde eller hindre utviklingen av et godt læringsmiljø». Hva legges i ordet overdreven? Begrepet kan misforstås og skape uheldige konsekvenser for elev, skole og fylkesmann. Vi foreslår at denne setningen slettes da innholdet synes ivaretatt tidligere i avsnittet.

3.2, nest siste avsnitt: «Vennskap skaper tilhørighet og gjør den enkelte mindre sårbar» foreslås endret til «Sosialt fellesskap/respekt skaper tilhørighet og gjør den enkelte mindre sårbar», eventuelt «Sosial tilhørighet gjør den enkelte mindre sårbar». Begrunnes med at man ikke kan tvinge noen til å være venner, og at det kan være utfordringer på mindre skoler.

3.3, nest siste avsnitt: Vi foreslår at følgende setning legges til til slutt: «Skolens ledelse og andre relevante instanser skal gjensidig legge til rette for samarbeid.» Eksempelvis barnevern, PPT, skolehelsetjeneste osv.

3.3, siste avsnitt: «Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kollegaer og på tvers av skoler fremmer en delings- og læringskultur.» Vi foreslår å legge til «der det er mulig». Ny tekst blir: «Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kollegaer og på tvers av skoler, der det er mulig, fremmer en delings- og læringskultur».

Vi undres på hvordan den praktiske gjennomføringen og implementeringen av de tverrfaglige temaene blir. Hvordan skal disse synliggjøres i skolens planer/årsplaner, i tillegg til kompetansemål, vurdering, grunnleggende ferdigheter, formålsparagraf osv.? Jf. figur 4.2 (Meld. St. 28, s. 47).

Vi mener at det må understrekes at elevmedvirkning må tilpasses elevens alder, utvikling og forutsetning.