Høringssvar fra Gratangen kommune

Høringssvar fra Gratangen kommune

Dato: 08.06.2017

Svartype: Med merknad

SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 17/00381 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur 06.06.2017 4/17 
 
Høring - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæring 
 
Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur har behandlet saken i møte 06.06.2017 sak 4/17
 
Møtebehandling 
 
Votering Innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  Gratangen kommune slutter seg til innholdet til ny generell del av læreplanverket for grunnskolen med følgende merknad:

1. Overordnet del – verdier og prinsipper kap. 1.2 må ha tydelige formuleringer om betydningen av at elevene har god kunnskap om eget lokalsamfunn og lokal kulturarv.
 
 

Vedlegg