Høringssvar fra Halden kommune

Høringsuttalelse fra Halden kommune, undervisning og oppvekst

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Generelt vil Halden kommune, ved undervisning og oppvekst, gi sin uforbeholdne støtte til ny generell del, overordnet del.

 

Tittel: Overordnet del - verdier og prinsipper

Tittelen signaliserer tydeligere at dette er en overordnet del for læreplanen.

Forordet:

En tydeliggjøring av eierskap og ansvarliggjøring for alle ansatte med en plikt om innretning i arbeidet i planlegging, gjennomføring og videreutvikling av all opplæring.

Kapittel 1 Opplæringens verdigrunnlag:

"Lærere må derfor anvende sitt profesjonelle skjønn..."
(skjønn kunne vært erstattet med vurdering)

Kapittel 1.1 Menneskeverdet

"På samme vis skal elevene selv..."
(viktig at eleven som part blir ansvarliggjort)

Kapittel 1.2 Kultur, identitet og mangfold

"Kunnskap om historie, kultur og tradisjon om om samspillet mellom ulike strømninger..." (begrepet strømninger kan oppfattes som noe vagt og uklart)

Kapittel 2.2 Sosial læring og utvikling

"Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring." (Bra! Viktig)

Kapittel 2.5 Å lære å lære

"Elevenes utvikling av selvstendighet i læringen skjer gradvis, og støtten må tilpasses deres alder og modenhetsnivå. Når elevene tar ansvar for sine egne læringsprosesser, lærer de å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse." (Vi ønsker ikke et tilbakeslag til L-97 med ansvar for egen læring. Derfor en viktig presisering med tilpasses deres alder/modenhetsnivå, og at dette er noe som skal læres over tid)

Kapittel 2.6 Tverrfaglige temaer (Bra! Tydeligere at opplæring og skole skal være helsefremmende.)

Kapittel 3.1 Tilrettelegging for den enkelte elev (Tilrettelegging for den enkelte skal alltid være som en del av fellesskapet.)

"God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar, og skolen må ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet." (Bra! Skolen må være den profesjonelle parten som må ta hensyn og legge til rette for den gode dialogen, samtidig som det er et gjensidig ansvar.)

Kapittel 3.3 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

"Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutikle skolen" (Bra! Forplikter alle i skolen.)