Høringssvar fra Elev-, lærling og mobbeombudet i Viken

Dato: 14.04.2020

Innspill på høring om forslag til nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven

· Vi ønsket at hele det 13 årige skoleløpet skal sees under ett slik som opplæringsloven.

· Helhetlig plan for oppfølging

o Det bør være et krav til hver enkelt at de utarbeider en helhetlig plan for oppfølging av elevene skal være på den enkelte skole. Det er viktig at denne oppfølgingen ikke blir tilfeldig og helt personavhengig. Skoleeier må ha ansvar for at slike planer blir utarbeidet for alle skoler i kommunen.

· Organisering av opplæring

o Hvordan følger lærerne opp hva elevene faktisk gjør hjemme og hva de tilegner seg av kunnskap? Det bør være tydelig forventning om jevnlige samtaler mellom elev- lærer, oppgaver i grupper i teams, innleveringer etc. Eksempler på oppfølging kan være:

§ Hyppighet i lærer-elev samtale (en til en)

§ Mulighet til samtale med helsesykepleier/elevtjeneste

§ Hyppighet i sosiale gruppesamtaler (Mindre, lærerstyrte grupper der lærer snakker med elever, eller hører på elever)

§ Gruppemøter og gruppeoppgaver på teams der det er lærerstyrte grupper. Sammensetningen kan varieres på jevnlig. Faste innleveringer til lærer med lærervurdering tilbake

§ En til en samtaler mellom elever

§ Chatgrupper der lærer kan følge med på hva som sies

§

· Læremidler og utstyr

o Gratisprisippet må gjelde også i denne perioden. Det må utarbeides handlingsplaner for hvordan å sikre at alle elever har det utstyret de trenger og tilgang til nett. Bibliotekene må holdes åpne for elever som trenger tilgang.

· Skolemiljø

o Kartlegging av sårbare barn og unge må gjøres med alle de ansatte som skal følge opp og det må utarbeides egne oppfølgingstiltak for disse.

· Samarbeid med skolens elevråd

o Faste elevrådsmøter der tillitsvalgte kan fortelle om hvordan klassen fungerer nå. Kontaktlærer for elevrådet kan bistå elevrådet til å være aktivt og elevene kan lage tiltak for klassene sine. De kan sammen gi tilbakemelding til skoleledelsen, og være med å utarbeide planer for å få til en god start når skolene åpnes.

· Samarbeid med FAU

o Det må stilles krav til systematisk arbeid med FAU i perioden og FAU kan bistå skolen med supplerende sosiale tiltak innad i klassene og på skolen for å opprettholde skolefellesskapet.

· Tilbake til skolen

o Det utarbeides en plan for oppfølging i fasen rett før og de to første ukene etter at elevene er tilbake på skolen.

o 8 refleksjonsspørsmål å stille seg i utarbeidelsen av denne planen:

1. Hva slags kultur var i klassen før hjemmeskoleperioden?

2. Hvem bør få en ekstra telefon eller teams-samtale før skolestart? Hvilke relasjoner bør sjekkes ekstra opp? Kartlegge alle elever og spesielt de sårbare. Analyser hva som har endret seg og bruk det i planleggingen av oppstart.

3. Hvordan lede klassen den første perioden? Forutsigbarhet blir ekstra viktig for mange elever.

4. Hvordan involvere hjemmene i planlegging og gjennomføring av oppstart? Ta kontakt med klassekontaktene, FAU og skolens råd. Er det noe i denne fasen de kan gjøre for å støtte opp under skole/klassemiljøet?

5. Har elevene ønsker og behov som det er viktig å vite om Hvordan sikre at alle kommer til?

6. Hvilke faktorer kan reetablere trygghet og tilhørighet?

7. Hvilke faktorer opprettholder lav og høy motivasjon?

8. Hva kan konkret gjøres for å øke elevenes motivasjon? Hvordan får vi dem til å oppleve mestring? Hvor i elevgruppen er ekstra nærhet viktig den første perioden? Er det noen elever som fortsatt trenger en ekstra telefonsamtale noen dager?

Vennlig hilsen

Elev-, lærling og mobbeombudet i Viken

Vedlegg