Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 14.04.2020

Virke mener forslagene til forskrifter i hovedsak er godt begrunnet og avgrenset. Når det gjelder formuleringen i § 3 bokstav b i forskriften hjemlet i koronaloven, mener vi fortsatt at «så langt det er mulig og forsvarlig»-formuleringen gir et for bredt tolkningsrom og viser til vårt forrige høringssvar. Presiseringen av handlingsrommet i den etterfølgende setningen er god og gjør at helheten i bestemmelsen er mye klarere enn i den opprinnelige fastsatte forskriften. Det viktige, er at reglene bare skal kunne fravikes når det er umulig å unngå det på grunn av vedtak etter smittevernloven. Vi vil også legge til at endringer for skoler regulert av opplæringsloven også vil være relevante for skoler regulert av friskoleloven.