Høringssvar fra Elev- og lærlingombudet i Oslo

Dato: 08.04.2020

Fra Melinda Jørgensen, Elev- og lærlingombud i Oslo

Jeg oppfordrer Regjeringen til å trekke barnekonvensjonen inn i endringene av opplæringsloven. Jeg forutsetter at hensynet til barnets beste trekkes inn i alle aktuelle paragrafer.

Timetall

Elevene skal få tilbud om opplæring i tråd med timetallet for det enkelte fag i løpet av skoleåret. Dersom det skal skje en avkorting i timetallet, bør dette skje etter en barnets beste-vurdering, ikke av økonomiske eller praktiske hensyn. Den foreslåtte muligheten for unntak fra fag- og timefordelingen blir for vid og kan misbrukes.

Timetallet og kvaliteten opprettholdes også i spesialundervisningen

Elevene skal få tilbud om opplæring i tråd med sin IOP. Elever med behov for ustrakt tilrettelegging bør få tilbud om undervisning av kvalifisert personell på skolen, i samråd med foresatte og i tråd med smittevernanbefalingene. Elever med utstrakt behov for tilrettelegging som ikke kan være på skolen, bør få fullgodt alternativ hjemme. Dersom det skal skje en avkorting i timetallet, bør dette skje etter en barnets beste-vurdering, ikke av økonomiske eller praktiske hensyn.

Gratisprinsippet under press i hjemmeundervisningen

Som ombud har jeg fått spørsmål av denne typen fra elever i hjemmeundervisning:

- Hvem betaler for PC, nettbrett og bredbånd som er nødvendig for skolearbeidet?

- Hvem betaler filmabonnement når klassen blir bedt om å se en film hjemme og filmen ligger under et betalingsabonnement?

- Hvem betaler maten når en elev blir bedt om å kjøpe inn til og lage avanserte måltider hjemme?

Hjemmeundervisningen har dermed satt skolens gratis-prinsipp under press ved at skolen direkte eller indirekte har forventet at eleven og foresatte stiller opp med ressurser de normalt ikke ville gjøre. Det er derfor viktig å presisere at gratisprinsippet fortsatt gjelder og at skolen må dekke kostnadene ved undervisningen den selv legger opp til, uavhengig av om dette skjer på skolen eller hjemme.

Brukermedvirkning

Jeg støtter at eksisterende regler om brukermedvirkning videreføres. Der ligger også en forventning til skolens ledelse og lærere om å involvere elevrådet og elevene i alle saker som angår dem. Skolene bør oppfordres til aktiv brukermedvirkning og holde tett kontakt med elevråd og skolemiljøutvalg slik at tilbudet om hjemmeundervisning og gradvis gjenåpning av skolen blir best mulig for elevene.

Organisering av elevene i grupperSkolen skal legge til rette for organisering i grupper gitt betingelsene om hensyn til smittevern. Den foreslåtte setningen «Reglene om organiseringen av opplæringen i opplæringslova § 8-2 gjelder bare så langt de er mulige å oppfylle.» gir for vide muligheter til å fravike den lovpålagte organiseringen i grupper. Tilhørighet i en gruppe er svært viktig for elevenes sosiale utvikling, psykiske helse og velvære. Det bør ikke være mulig å ha langvarig dispensasjon fra dette lovkravet.

Trygt og godt i hjemmeundervisningen?

Det er utfordringer knyttet til hvordan elever har det hjemme over lang tid når skolen mangler mulighet for å treffe eleven daglig. Det bør presiseres at skolens plikt til å følge med på om eleven har det trygt og godt gjelder og at læreren må ta direkte kontakt med eleven ukentlig for å høre hvordan eleven har det og om det er noe som må tas tak i.