Høringssvar fra Rælingen kommune

Dato: 14.04.2020

Svartype: Uten merknad

Høringssvar fra Rælingen kommune 14.04.2020 - Høring om forslag til nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven

Rælingen kommune viser til høringsnotat av 7. april 2020, om forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven mv.

Rælingen kommune har følgende tilbakemeldinger på endringene som blir fremsatt av departementet:

Barnehageloven:

I kapittel 4.1, tredje avsnitt står følgende «Etter departementets vurdering er det heller ikke behov for å gjøre unntak eller tilpasninger i reglene i barnehageloven kap. V om personale med forskrifter, herunder reglene om grunnbemanning og pedagogisk bemanning. Kravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) og pedagogisk bemanning (pedagognorm) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid. Det anses dermed ikke å være mer problematisk å oppfylle kravet selv om barnehagene er helt eller delvis stengt, og det er ikke nødvendig å gjøre tilpasninger i disse reglene.»

Det er for oss, uklart hva som menes med dette. Siden forskriften kommer nå antar vi at dette gjelder for perioden vi nå går inn i med åpne barnehager fra 20/4. Dersom barnehagene skal åpne med full, eller delvis full, drift vil tilbudet være avhengig av nok ansatte. Selv om barnehagene har nok årsverk vil det være ansatte som er sykemeldte og ansatte som er i karantene. Betyr departementets vurdering at barnehageeier, så lenge barnehagen har nok årsverk for ansatte og barnehagelærere, står fritt til å organisere tilbudet uten å ta hensyn til hvor mange barn det rent praktisk er per voksen og per barnehagelærer fra dag til dag? I Rælingen er vi opptatt av forsvarlighet og av barnets beste. Vi har, som barnehagemyndighet for kommunal og private barnehager, et stort ansvar for å veilede og for å påse at lover og forskrifter følges. Det er derfor viktig for oss at det er tydelige føringer rundt hva som faktisk gjelder.

Opplæringsloven:

Rælingen kommune er i all hovedsak enig det som fremgår av høringsnotatet om behovet for tilpasning av reglene i opplæringsloven. Kommunen mener det er helt nødvendig at midlertidige regler til erstatning for «så langt som mulig»-kravet som over en tredel av stortingsrepresentantene ikke samtykket til, kommer på plass.

Kommunen stiller seg også kritisk til manglende barnets beste vurderinger i tråd med barnekonvensjonen i høringen.

Frist for å svare på høringen, og formidling av høringsbrevet ut til kommunene:

Rælingen kommune stiller seg kritisk til den korte fristen som ble gitt for å svare på høringen, og at høringsperioden i all hovedsak består av helligdager. Kommunen har imidlertid forståelse for at det ikke kan være lange frister for høringsnotatet grunnet behovet for å ta raske beslutninger.

Videre er kommunen kritisk til hvordan høringen har blitt formidlet ut til kommunene. Rælingen kommune kan ikke se å ha mottatt høringsbrevet og høringsnotatet. Dette gjør det utfordrende for kommunen å få nok tid til å behandle høringen på en forsvarlig måte. Kommunen mener at det må foreligge en tydeligere føring på hvordan departementet formidler høringsbrev ut mot kommunene, og som sikrer at kommunene fanger opp slike høringer i tiden fremover.

Kommunen mener at rettssikkerheten til befolkningen vil bli svekket ved så korte høringsfrister som er angitt i denne høringen. Det må stilles stenge krav til at lovgiver skal sørge for en betryggende og tillitsvekkende prosess dersom det skal gjøres midlertidige endringer i så fundamentale viktige lover som barnehage- og opplæringsloven er. Kommunen forstår at departementet har et stort press på å forsøke å tydeliggjøre og harmonisere koronalovgivningen i tråd med opplæringsfeltet. Dette må imidlertid ikke gå på bekostning av en forutsigbar og tydelig lovgivningsprosess, hvor viktige rettssikkerhetsprinsipper som kontradiksjon blir overholdt.

Mvh.

Rælingen kommune