Høringssvar fra Dysleksi Norge

Dato: 14.04.2020

Departementet foreslår at det fastsettes i den midlertidige forskriften med hjemmel i koronaloven at oppfyllelsen av individuelle rettigheter til opplæring og tilrettelegging av opplæringen skal gjennomføres etter reglene i opplæringslova kapittel 2, 3, 4A, og 5 og enkeltvedtak etter bestemmelser i disse kapitlene så langt det er mulig og forsvarlig.

Slik Dysleksi Norge leser forslaget er det enkeltelementer av gjennomføringen som det antas vanskelig å gjennomføre i samsvar med elevens vedtak, men at elevene likevel skal ha krav på et tilfredsstillende utbytte. For elever med vedtak om spesialundervisning vil det kanskje ikke være mulig å gi det eksakte timetallet, og organisert på den måten, som enkeltvedtaket skisserer. Vi mener det er relevant å stille seg spørsmålet om det vil bety at elever mister timene de har vedtak på, eller om det vil være nødvendig for noen elever at timene med spesialundervisning gis på et senere tidspunkt, når smitteverntiltakene helt eller delvis har opphørt.

Departementet legger til grunn at utsettelser som er en direkte konsekvens av midlertidige stengingsvedtak og andre smitteverntiltak, vil være et «grunnet» opphold. Departementet mener derfor at det ikke er grunn til å gjøre tilpasninger i pliktene til å utføre sakkyndige utredninger og andre vurderinger etter opplæringsloven.

Forsinkelser av sakkyndige vurderinger må innebære at skolene likevel innfører tiltak ved behov, i samråd med PPT, for å gi elevene best mulig opplæring.