Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 14.04.2020

Høring - forslag til nye midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehager og grunnopplæring som følge av utbruddet av Covid-19 mv.

Fagforbundet viser til mottatt høring 8.4.2020 om forslag om nye midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehager og grunnopplæring som følge av utbruddet av Covid-19.

Fagforbundet har følgende innspill til høringsnotatet.

Organiseringen av opplæringen

Departementet foreslår regler om nærskole, organisering i grupper og forholdstall mellom lærere og elever. I denne regelen utelates våre medlemmer som jobber i skolen, som har og vil ha ansvar for enkeltelever eller mindre grupper, disse oppgavene bør også reguleres bedre.

Forslag på § 3 opplæringslovens anvendelse i bokstavpunkt A) organiseringen må sees i sammenheng med antall lærer og andre ansatte

§ 3 Opplæringslovas anvendelse

I perioden hvor skolen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter etter smittevernloven, gjelder reglene i opplæringslova og tilhørende forskrifter med følgende tilpasninger:

  1. Skoleeier skal organisere opplæringen slik den finner det hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold. Reglene om organiseringen av opplæringen i opplæringslova § 8-2 gjelder bare så langt de er mulige å oppfylle.

Fagforbundet oppfatter at reglene om organisering i skolen kun er knyttet til hvor mange lærere skolen har tilgjengelig. Fagforbundet mener at en forsvarlig drift av skolen må inkludere alle ansatte. De andre ansatte må inkluderes i paragrafen og inkluderes i opplæring om smittevern.

d) Kravet i opplæringslova § 13-7 om ha å ha tilbud om skolefritidsordning gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.

Fagforbundet oppfatter reglene for skolefritidsordningen som mangelfulle. Det bør defineres i lovteksten hva som er forsvarlig drift av SFO. Dette må sees i sammenheng med antall ansatte, elever, areal osv.

I begrepet forsvarlig drift, må det komme tydeligere krav til skoleeier om opplæring i smittevern og anvendelse av smitteutstyr. Loven må også være tydeligere på renhold av arealene som skal anvendes i denne perioden

Behovet for tilpasning av reglene i barnehageloven

Departementet har vurdert at det ikke er behov for å gjøre unntak eller tilpasninger i reglene i barnehageloven kap V om personale med forskrifter, herunder reglene om grunnbemanning og pedagogisk bemanning. Kravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) og pedagogisk bemanning (pedagognorm) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid.

§ 2 Barnehagelovens anvendelse

I perioden hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i barnehageloven og tilhørende forskrifter med følgende tilpasninger:

a) Retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12a gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.

Fagforbundet mener at det må være strengere regler for antall ansatte som er sammen med barna. Skal smittevernregler følges må barna ha voksne tettere på enn ved vanlig drift. Vi mener dette må sikres via denne loven, sammen med et tydelig krav om opplæring i smittevern og egne regler for renhold av barnehagen.