Høringssvar fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Dato: 08.04.2020

Høringsinnspill om forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven mv.

Viser til Høringsnotat av 7. april 2020.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.900 barnehager med om lag 32.000 ansatte.

Vår rolle som rådgiver for mer enn 1.900 barnehager, spredt over 211 kommuner i alle fylkene, gir oss en praktisk og direkte bakgrunn for å vurdere forslagene.

PBL vil benytte anledningen til å understreke at det er stort behovet for avklaringer omkring de tema som høringen omfatter.

Sektoren har gitt tydelige tilbakemeldinger om at den vil levere både ordinære og ekstraordinære tilbud så godt det lar seg gjøre, men den trenger avklaringer om hvilke forventninger samfunnet har til innholdet i de tjenestene som skal ytes. Unntak fra normal drift vil være hovedregelen en periode fremover, i alle fall så lenge det gjelder smitteverntiltak som direkte og indirekte påvirker antall tilgjengelige ansatte i sektoren.

Både nasjonale, og etter hvert sannsynlige lokale, smitteverntiltak vil også påvirke hvordan tjenestene kan og skal leveres. Hvilke prinsipper som da skal gjelde omkring innholdet i barnehagene vil langt på vei definere hvor langt sektoren kan strekke seg, basert på sin ressurssituasjon.

PBL mener det er viktig å unngå situasjoner hvor barnehagene på grunn av stramme innholdskrav kan bli tvunget til å stoppe egen drift fordi man ikke når opp til ønskede standarder. Det finnes selvfølgelig en nedre grense for hva som er forsvarlig av hensyn til barns sikkerhet, men det er avklaringer omkring mulige avvik fra den øvre grensen (innholds- og bemanningskrav) som nå er viktigst.

Det er også viktig at reglene får en varighet ut barnehageåret, noe vi også håper et flertall på Stortinget anerkjenner og vil bidra til.

PBL støtter departementets forslag om at individuelle rettigheter så langt det er mulig og forsvarlig skal gjennomføres, og synes høringen gir uttrykk for en god tilnærming til hvordan reglene om bemanning skal tolkes.

PBL støtter dermed også forslaget til ordlyd i justert § 2 i midlertidig forskrift av 27. mars 2020.