Høringssvar fra Trygge Barnehager

Dato: 14.04.2020

Fra Trygge Barnehager / FUS barnehagene

4 Behovet for tilpasning av reglene i barnehageloven

4.1 Generelt

Vi støtter forslaget om at Barnehageeieren fremdeles skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Som nevnt i høringen kan disse organene bestå selv om barnehagene er helt eller delvis stengt, og at møter kan foregå via telefon, e post eller via sikre digitale plattformer.

Videre støtter vi forslaget om regler knyttet til bemannings norm og pedagog norm forutsatt dagens smitte-bilde. Imidlertid bør det understrekes at det kan forekomme et høyere fravær enn vanlig knyttet til smittefare. En kan også anta at det vil være færre søkere til utlyste stillinger. Vi kan da komme i en situasjon med færre pedagoger. Det bør gis midlertidig unntak for kravet om å søke om dispensasjon fra utdanningskravet i den perioden en anser at smittefaren og dermed karenstid er gjeldende. Dette bør presiseres og det bør utvises smidighet fra tilsynsmyndigheten i den enkelte kommune.

4.2 Individuelle rettigheter og særskilt tilrettelegging

Vi støtter forslaget om at barna fortsatt skal ha de individuelle rettighetene som er fastsatt i barnehageloven kap. V A. Vi mener det foreligger mange gode hjelpemidler hos fag ekspertisen i den enkelte kommune som bør lånes ut til familiene. Digitale verktøy i opplærings øyemed er allerede mye brukt i alle aldre.

Departementet mener at barna fortsatt skal ha de individuelle rettighetene som er fastsatt i barnehageloven kap. V A. Samtidig er det klart at det kan det være nødvendig å organisere dette på en annen måte i perioden hvor barnehagene er helt eller delvis stengt. Dette støttes av Trygge Barnehager/FUS.

I tillegg ønsker vi å presisere at ved usikkerhet knyttet til nok personale og nok utstyr må de mest sårbare prioriteres og ses i en helhetlig familie situasjon. Vi støtter forslaget om at det ikke er noen grunn til å gjøre unntak fra pliktene til å utføre sakkyndige utredninger.

4.3 Språklige endringer i den midlertidige forskriften og 4.4 Forslag til endringer i den midlertidige forskriften om barnehager med hjemmel i koronaloven

FUS støtter endringen i bestemmelsen under § 2 som lyder, men se kommentar merket med rødt og i avsnitt under:

Ǥ 2 Barnehagelovens anvendelse

I perioden hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i barnehageloven og tilhørende forskrifter med følgende tilpasninger:

a) Retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12a gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.

b) Oppfyllelsen av individuelle rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring skal så langt det er mulig og forsvarlig gjennomføres etter reglene i barnehageloven kapittel V A og enkeltvedtak etter bestemmelser i dette kapitlet. I vurderingen av hvordan tilpasningen skal gjennomføres, kan det tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. I tillegg skal det tas hensyn til barnets mulighet til å få utbytte av tilbudet og til hva som er forsvarlig ut fra barnets helhetlige situasjon».

Det bør defineres hva som menes med nødvendig utstyr (merket i rødt over). Hvis det refereres til smittevernutstyr, må det defineres tydelige krav på hva som forventes. Vi antar dette kommer i retningslinjene når barnehager skal gjenåpnes for alle barn.