Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 14.04.2020

Uttalelse – høring –Forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven mv.

Vi viser til forslag til nye midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehager og grunnopplæring som følge av utbruddet av Covid-19 mv. Frist for hørings uttalelse er tirsdag 14.04.2020 klokken 13.00.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker å knytte noen kommentarer til endringer i den midlertidige forskriften om grunnopplæringen med hjemmel i koronaloven

§ 3 Opplæringslovas anvendelse

I perioden hvor skolen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og

forskrifter etter smittevernloven, gjelder reglene i opplæringslova og tilhørende forskrifter

med følgende tilpasninger:

b) Oppfyllelsen av individuelle rettigheter til opplæring og tilrettelegging av opplæringen

skal så langt det er mulig og forsvarlig gjennomføres etter reglene i opplæringslova

kapittel 2, 3, 4A, og 5 og enkeltvedtak etter bestemmelser i disse kapitlene. I

vurderingen av hvordan opplæringen og tilpasningen skal gjennomføres, kan det tas

hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. I tillegg skal det tas hensyn til

elevens mulighet til å få utbytte av opplæringen og hva som er forsvarlig ut fra elevens

helhetlige situasjon.

Elever med spesialundervisning eller elever med særlig tilrettelegging utover tilpasset opplæring, er elever som er særlig sårbare når skolen er stengt og opplæring gis som fjernundervisning. Dette er elever som i en normalsituasjon vil ha behov for tydelige rammer, tett oppfølging, konkrete oppgaver, forutsigbarhet og god støtte av kompetente ansatte. Disse behovene må søkes dekket også ved fjernundervisning.

Fylkesmannen er enig i at skoleeier skal ha fleksibilitet i å organisere undervisningen, også for elever med individuelle rettigheter. Fylkesmannen er imidlertid bekymret for om elever med individuelle rettigheter nå er særlig utsatt for å miste tilbudet, miste ressurser og miste den særlige oppfølging de gjennom vedtak har rett til.

Fylkesmannen mener at det bør fremgå av forskriften skoleeiers ansvar for særlig å følge opp denne elevgruppen. Dette ansvaret bør synliggjøres og konkretiseres i forskriften.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker å knytte noen kommentarer til endringer i den midlertidige forskriften om barnehager med hjemmel i koronaloven

§ 2 Barnehagelovens anvendelse

I perioden hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og

forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i barnehageloven og tilhørende

forskrifter med følgende tilpasninger:

b) Oppfyllelsen av individuelle rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og

tegnspråkopplæring skal så langt det er mulig og forsvarlig gjennomføres etter

reglene i barnehageloven kapittel V A og enkeltvedtak etter bestemmelser i dette

kapitlet. I vurderingen av hvordan tilpasningen skal gjennomføres, kan det tas

hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. I tillegg skal det

tas hensyn til barnets mulighet til å få utbytte av tilbudet og til hva som er

forsvarlig ut fra barnets helhetlige situasjon.

Barn med individuelle rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring er ikke avhengig av å gå i barnehage for å motta sine individuelle rettigheter. Barn med individuelle rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring vil i en normalsituasjon ha behov for tydelige rammer, tett oppfølging, konkrete oppgaver, forutsigbarhet og god støtte av kompetente ansatte.

Fylkesmannen er enig i at kommunen skal ha fleksibilitet i å organisere opplæringen/hjelpen, også for barn med individuelle rettigheter. Fylkesmannen er imidlertid bekymret for om barn med individuelle rettigheter nå er særlig utsatt for å miste tilbudet, miste ressurser og miste den særlige oppfølging de gjennom vedtak har rett til.

Fylkesmannen mener at det bør fremgå av forskriften kommunens ansvar for særlig å følge opp barn med individuelle rettigheter. Dette ansvaret bør synliggjøres og konkretiseres i forskriften.

Fylkesmannen har fått mange spørsmål om hvem som har ansvar til å følge opp vedtaket etter barnehageloven § 19 a., særlig fordi mange private barnehageeiere følger opp kommunens vedtak.

Derfor mener vi Fylkesmannen mener at det bør fremgå av forskriften kommunens ansvar for særlig å følge opp barn med individuelle rettigheter. Dette ansvaret bør synliggjøres og konkretiseres i forskriften.