Høringssvar fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Dato: 14.04.2020

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ser at man i dagens situasjon må organisere opplæring på en annen måte i perioden hvor skolene er helt eller delvis stengt, og at det i noen tilfeller må gjøres tilpasninger i kravene til minste timetall med opplæring. Det som imidlertid bekymrer, er at de tilpasningene som gjøres kan ramme elever med individuelle rettigheter i for stor grad. I høringsnotatets punkt 3.6 Individuelle rettigheter og særskilt tilrettelegging sies det at «Departementet mener at elevene fortsatt skal ha de individuelle rettighetene som er fastsatt i opplæringsloven», men samtidig sies det at det kan være vanskelig for skolene å oppfylle timekravet gitt i enkeltvedtak om spesialundervisning. Hvilke konsekvenser dagens situasjon kan få for elever med vedtak og særskilt språkopplæring etter § 2-8 / 3-12, hvor også omfang og innhold i opplæringen ligger i vedtaket, problematiseres ikke, men slik høringsbrevet er formulert, kan det tolkes som om det er forståelse for at timekravet fravikes også der.

Nå som skolene er stengt er det svært viktig at elever med særskilte behov prioriteres, og at det tydeliggjøres overfor skoler og skoleeiere. NAFO har et særskilt ansvar i forhold til elever med minoritetsbakgrunn, og vi vil derfor påpeke at elever med rett til særskilt språkopplæring må få oppfylt sin rett i så stor grad som mulig. Vi ser behov for at dette kommer fram fra departementet.

Når det gjelder læremidler og utstyr, punkt 3.4 i høringsbrevet, foreslår departementet ingen tilpasning av reglene om utstyr. Vi mener likevel at elever som har individuelle rettigheter bør prioriteres og sikres tilgang til utstyr for fjernundervisning slik at rettighetene deres i størst mulig grad kan oppfylles. I dette ligger også at det må arbeides for at elever med behov for det i størst mulig grad kan gis tilgang til flerspråklige nettbaserte læringsressurser.