Høringssvar fra Norsk ortopedisk forening

Dato: 23.08.2019

Høring om gjennomføring av forordning 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Ny lov og forskrift om medisinsk utstyr

Høringsuttalelse fra Norsk ortopedisk forening

Vi vil gjerne vise til uttalelse fra Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt hoftebruddregister

Nasjonalt korsbåndregister

Disse registrene ble i sin tid etablert av Norsk ortopedisk forening for å sikre kvaliteten ved bruk av kirugiske implantater.

Det er opplagt at ekspertisen i denne kompetansetejensten som er bygd opp over år må kunne være en del av den videre registrering, sporing og oppfølging av implantater. Dette har de rutiner og kompetanse for.

Vedr. pkt 18 Det bør sikres mulighet til å bruke informasjonen på pasientnivå for å sikre god kvalitet i pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

Selv om forordningene gir klare krav til norsk lovgivning oppfordrer man til en klar bevissthet rundt muligheten til lokale tilpasninger for nettopp å utnytte et godt fungerende system med et etablert fagmiljø bak.

Norsk ortopedisk forening som organiserer alle norske ortopediske kirurger, som bruker implantater daglig is tor grad, har et sterkt ønske om at kompetansetjenestens erfaringer og kunnskap tas med i betraktning. Vi støtter deres høringssvar fullt ut.

Med vennlig hilsen

Cato Kjærvik

leder, Norsk ortopedisk forening, en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening.