Forsiden

Høringssvar fra Norsk Elektroteknisk Komite

Dato: 24.06.2019

Svartype: Uten merknad

Høringsnotat og tilhørende dokumentasjon er gjennomgått og vi merker oss at dette er en forordring fra EU. Det er derfor ikke gitt noen kommentarer til selve innholdet.

Vi merker oss også at det er gitt en del henvisinger til harmoniserte standarder underveis, og ønsker derfor å minne/opplyse departementet på at NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) er ansvarlig høringsinstans for samtlige internasjonale (IEC) og europeiske standarder (CENELEC) for blant annet elektromedisinsk utstyr. Som forordningen henviser, er det en tett knytting mellom lov/forskrift og standard. Vi oppfordrer derfor til et tettere samarbeid. For spørsmål etc. angående dette kan dere kontakte Eirik Sollie, som er fagansvarlig for blant annet elektromedisinsk utstyr. Epost: eirik.sollie@nek.no