Forsiden

Høringssvar fra Roger Malmedal

En markedskontroll eller regulering helsemessig begunnet?

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg gir full støtte til Norsk Dampselskap og SIRUS v/forsker K.A. Lund sine innspill.

Det som i første hånd virker være feil vinkling om reuleringen er holdningen å sidestille elektroniske sigaretter med røtk (tobakk) Røyk forefinnes kun ved en forbrenning, og ikke i et slikt produkt!

Samvaret mellom tobakksbruk og nikotin sidestilles, selv om nikotinen er kun ett (1) av ca 5000 stoffer i tobakk. Om farene av nikotin gir såpass frykt selv i et skadereduserende produkt, så kanskje en må vurdere flere grønnsakers inntaksbegrensinger. 

Elektronisk sigarett er uduskutabelt skaderedusernde i forhold til tobakk. Da burde muligheten ligge til rette for muligheten for benyttelse av det som fungerer best for en bruker være tilstede, på lik linje med ellers folkehelsens ønsker om mest mulig hensiktsmessig behandling/ medisinbruk i hht. til sykdom.

En regulering bør det være, men en overregulering?  Ved inplementering av elektroniske sigaretter i §20 i TDP, og i forlsaget til nasjonal regulering, gir dette en sidestilling av  elektroniske sigaretter og tobakk. Selv om forskjellene helsemessig er meget store. Den eneste likhet er det synlige ved bruk.

Selv  testingen av dampevæsken, og opplysningsplikten pluss markedskrav er høyere for det skadereduserende alternativet, enn for det kjent farligere produktet (tobakk) som ønskes åpnes erstattet i bruk.  Dette vil favorisere kun store markedsaktører i utlandet, og ikke gi utvikling av nasjonale produkt.

Dtte virker mere være en regulering for kontroll, for markedskontrollens skyld, ikke basert på et folkehelsemessig perspektiv.

Denne reguleringen i sin form, vil skape et skjult marked untatt offentlig totalt uten kontroll, siden kostnader av teknisk/ kjemisk kontroll/ opplysningskrav, vil overgå en en liten aktørs mulighet for å satse, i det lille nasjonale markedet i "kamp" mot multinasjonale store aktører, som favoriseres med et inplementert §20 i TDP direktivet.

Brabsjen har bestått i over 10 år på verdensbasis, uten en minste offentlig regulering, uten alvorlig helsemesssige hendelser utenom en brukers feil avvik fra anbefalt håndtering .

En nasjonal regulering ut i fra folkehelseperspektiv begrunnet i ingrediensenes risiko, og anbefaling ville gitt et sikkert produkt for befolkningen, som på lik linje med matproduksjon m.m.

Pr. i dag er en dampevæske ikke noen større risiko i seg selv, enn godkjent NRT- produkter solgt i dagligvare, siden innholdet er i utstrakt fall likelydene .

At en batteriboks , eller en beholder skal spesifikt oppfylle krav innen et tobakksdirektiv er absurd.  Krav til slikt finnes for f.eks elektroniske produkter, uten slike særkrav for bruk pga mulig innhold. 

Frykten for unge tiltrekkes til elektronisk sigarett fremholdes som det viktigste begrunnelse for streng regulering, selv om alle rapporter har vist at dette ikke er tilfellet.  Det ønskes at unge ikke skal tiltrekkes et røykeprodukt, men 1.generasjons elektronisk sigarettutstyr som er mest likt sigaretter, favoriseres med denne reguleringen.