Forsiden

Høringssvar fra Martin Poverud

Trenger justeringer

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

 

Med de begrensniger på utstyr og distribusjon som høringsnotatet foreslår vil det i praksis sette en effektiv stopper for de produktene som i dag får titusenvis av Nordmenn til å legge vekk tobakken.

Sitat: "6.13 Krav til kvalitet og sikkerhet
Direktivet oppstiller i artikkel 20 nr. 3 noen generelle produktkrav for e-sigaretter:
a) E--væske kan kun plasseres på markedet i gjenoppfyllingsbeholdere som ikke
overstiger et volum på 10 ml, i e-sigaretter til engangsbruk eller i engangspatroner hvor
volumet ikke overstiger 2 ml.
b) Nikotininnholdet i e-væsken kan maksimalt være 20 mg/ml."

Tanker på 2ml vil bare kunne romme en forbrenner (det som produserer dampen) av så liten størrelse at det er svært få som vil klare å legge vekk tobakken. Dette alene vil kun tillate utstyr av den type jeg prøvde for henholdsvis 5 og 3 år siden.
Det som får røykere til å gå over til damp er det utstyret som gir nok damp og nikotinstyrke til at det blir et reelt alternativ.
Det utstyret jeg  bruker idag vil bli forbudt. Tankstørrelser på henholdsvis 3.6 og 5ml, med store forbrennerhoder (det som produserer dampen) som gir meg nok damp til at det er lett og holde seg unna røyketobakk.
E-sigarettene som har 2ml tanker og som tilfredsstiller Eu's tobakksdirektiv (6.13. g) E-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal ha en barnesikring, beskyttelse mot skade og lekkasje samt ha en mekanisme som sikrer gjenoppfylling uten å lekke.) og høringsnotatets forslag vil i praksis bety at kun såkalte cigalikes/sigarettlignende utstyr vil bli tillatt av det utstyr som finnes på markedet pr i dag.
Disse e-sigaretttypene produseres i hovedsak av tobakksprodusentene og er erfaringsmessig nærmest ubrukelig som hjelpemiddel for røykeslutt (jeg har som sagt prøvd disse typene selv og mange med meg)

En annen ting er at 20mg/ml nikotin i e-væsken er for svært mange for lite i startfasen. 24-36 mg/ml er den vanligste startstyrken, men de aller fleste vil raskt gå drastisk ned på nikotinstyrke da nikotinopptaket er betydelig langsommere og lavere med e-sigaretter/fordampere enn med tobakssigaretter.

Så er det registreringskravet.
Sitat: " 6.12 Krav til registrering
I henhold til tobakksdirektivets artikkel 20 nr. 2 skal produsenter og importører av e-sigaretter
registrere sine produkter hos kompetent myndighet minst seks måneder før e-sigarettene
planlegges plassert på det norske markedet."

Registrering i seg selv er ikke problemet her, men å ha en 6mnd "karantenetid" på både eksisterende og nye bedre produkter vil også i en startfase av legaliseringen sette en stopper for salg og import av effektive e-sigaretter/ fordampere. Når nye, sikrere produkter kommer på markedet vil disse bli forsinket i seks mnd.

I kapittel 17 står det.
Sitat: " Oppgavene som foreslås lagt til Legemiddelverket ved behandling av søknader om registrering
av e-sigaretter er nye og til dels av omfattende karakter. De samlede økonomiske og
administrative konsekvensene er beregnet til omlag 10 mill. kroner per år. Det foreslås derfor i
lovforslaget at det vedtas hjemmel til å kreve gebyr for registrering av e-sigaretter. Det legges
til grunn at inntjeningspotensialet i markedet er betydelig, og det er derfor rimelig at
myndighetenes utgifter til registrering dekkes av søkerne. I den danske høringen om e-
sigaretter foreslås registreringsgebyret ligge på rundt 40 000 kroner. Gebyrene for registrering
kan utgjøre en barriere for mindre aktører. Samlet sett er det imidlertid snakk om begrensede
økonomiske konsekvenser sett i lys av markedspotensialet. Størrelsen på gebyret vil justeres
jevnlig basert på Legemiddelverkets konkrete kostnader knyttet til behandling av søknadene.
Den nærmere størrelsen på gebyrene vil departementet komme nærmere tilbake til i
forbindelse med forskriftshøringen."

Dersom en så høy registreringsavgift blir satt på hvert enkelt produkt kommer de aller fleste, om ikke alle nåhverende e-sigarettbutikker som blir omtalt som og kaller seg "Dampshopper", ikke ha noen økonomisk mulighet til å fortsette sin virksomhet, som igjen vil gjøre at tilgjengeligheten blir svært dårlig.
Også utenlandske butikker som ønsker å selge til Norske forbrukere vil måtte registrere alle sine produkter i Norge om enn til en lavere pris slik forslaget står nå.

Sitat: "Departementet foreslår å innta en hjemmel i tobakksskadeloven som gir adgang til å fastsette gebyrer for registrering av
detaljsalgssteder for fjernsalg. I den danske høringen om e-sigaretter foreslås det et gebyr på
850 kroner. Den samme summen foreslås som årsgebyr for opprettholdelse av registreringen."

Dette i seg selv høres ikke så mye ut. Men la oss ta utgangspunkt i Danmark siden det er brukt i notatet.
En stor aktør på dampmarkedet i Danmark og Europa er Pink Mule. Eieren der sier selv at om disse gebyrene blir en realtitet vil registreringsutgiftene til Danske myndigheter alene beløpe seg til mange milioner Danske kroner, og vil for den bedriften bety at de må legge ned ifølge eier.
Om de så hadde økonomi til først å registrere seg i Danmark er det i første omgang lite sannsynlig at de i tilleg ønsker å bruke enda mer penger på en Norsk registrering.
M.a.o. Registreringen av produkter i Norge bør ikke gjøres så vanskelig og kostbar at det i praksis betyr nedleggelse av Norske butikker og nettbutikker som selger dampevarer. De innehar en enorm spisskompetanse på omerådet som vi ikke har råd til å miste.

Jeg vil understreke at hverken jeg eller dampere generelt er imot kontroll, regulering, barnesikring og oppsyn med e-sigaretter/fordampere og e-væsker. Det eneste vi ber om er å få beholde det utstyret som har fått oss vekk fra tobakken og å gi andre den samme muligheten i framtiden, samt at ikke overregulering og overprising av registrering kveler norske dampbutikker og netthandel som vil gjøre disse produktene nærmest utilgjengelige.
Høringsnotatet bærer sterkt preg av at det ikke har vært noen brukermedvirkning og at Sirus som forskningsmiljø ikke har blitt hørt.
Jeg krysser uansett fingrene for at dampen vil bestå og at den allerede pågående helserevolusjonen blandt røykere som bytter ut den livsfarlige tobakken med den langt mindre skadelig dampen får utvikle seg videre.