Forsiden

Høringssvar fra Nor-Scot Norge as

Høringsbrev ref. 15/3774

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Helse og omsorgsdepartementet

Skedsmokorset, Norge 18, januar 2016

Vedr. Høringsbrev Ref.: 15/3774

Vi viser til høringsnotatet «Implementering av tobakksproduktdirektivet» (2014/40/EU).

EU regulativets del om elektroniske sigaretter vil dessverre, i dagens versjon, favorisere tobakksindustrien og deres cig-a-likes produkter. Det er således av avgjørende betydning at Norge benytter anledningen til ikke å stramme inn tilgangen ytterligere, slik at tobakksindustrien blir favorisert gjennom et regulativ, med det resultat at tilgangen begrenses og helsegevinsten for røykere og passive røykere blir mindre. 

Om vår virksomhet

I 2012 fungerte vi som distributør for E-Lites og som seriøse forretningsdrivende, søkte vi i den forbindelse Helsedirektoratet om dispensasjon fra gjeldende importregler for distribusjon i Norge. Vi fikk avslag og anket dette til Helsedepartementet med påfølgende avslag.

På grunn av sviktende kvalitet på produktene valgte vi å utvikle egne produkter.

Nor-Scot har således utviklet et Norsk Brand av høykvalitets elektroniske sigaretter med tilhørende utstyr, for salg og distribusjon på det internasjonale markedet. Vi har fulgt EU-regulativet i vår utvikling og ligger innenfor de rammer som er satt av EU departementet. Et regulativ som vi ønsker velkommen, selv om vi mener at det dessverre i dagens versjon, vil favorisere tobakksindustrien og deres cig-a-likes produkter.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi har EC godkjente cig-a-likes i vårt sortiment i tillegg vaping produkter av høy kvalitet som også møter EC kravene. Disse leveres med både nikotinholdige og nikotinfrie filtre/væsker med forskjellige smaker.

Skadereduksjon – en viktig faktor

Det er viktig at Norge står frem som et foregangsland for å garantere røykere tilgjengelighet til det beste alternativet til tobakk. God tilgjengelighet vil bidra til å redusere røykerelaterte helseplager og derigjennom redusere private og offentlige røykerelaterte helsekostnader.

Fra faglig hold brukes uttrykk som «en formidabel gevinst for folkehelsen» om e-sigarettens fortrinn i forhold til tobakksigaretter. Det blir også påpekt at interessen fra røykere for elektroniske sigaretter er «sjeldent stor» på tross av en rekke negative medieoppslag.

Vi støtter oss på uttalelser fra internasjonale og anerkjente forskere på området, bl.a. norske Karl-Erik Lund ved SIRUS, om at elektroniske sigaretter representerer det beste skadereduserende alternativet til tobakksigaretter og således ikke bør kategoriseres eller reguleres like strengt som tobakksprodukter.

En selvrapporterings-undersøkelse utført av professor Jonathan Foulds ved Penn State University i USA konkluderer med at elektroniske sigaretter er langt mindre avhengighetsskapende enn tobakk-sigaretter. http://news.psu.edu/story/337639/2014/12/09/research/e-cigarettes-less-addictive-cigarettes

"We found that electronic cigarettes appear to be less addictive than tobacco cigarettes in a large sample of long-term users," sier Jonathan Foulds.

"We might actually need electronic cigarettes that are better at delivering nicotine because that's what's more likely to help people quit," sier Foulds et annet sted i undersøkelsen.

Smaksvarianter

Ulike smaker på elektroniske sigaretter er med på å gjøre elektroniske sigaretter mer attraktive for røykere og representerer således et konkurransefortrinn i forhold til tobakksigaretter, og bør således ikke begrenses. Vi erkjenner at smakene generelt trenger en regulering i forhold til helseskadelige stoffer som for eksempel diacetyl. I den forbindelse vil vi nevne at da vi ble kjent med skadevirkningene av diacetyl, kuttet vi umiddelbart ut de smaker som inneholdt diacetyl, og vil i samarbeid med leverandør utvikle tilsvarende smaker, uten diacetyl.

Synlighet – av betydning for utfallet

Oppstillingsforbudet og markedsføringsforbudet bør ikke gjelde e-sigaretter da det beste alternativet til tobakksvarer vil bli skjult/vanskelig å finne, samt at det vil kategoriseres som tobakksvarer.

Videre er ikke dagens alternativer, som nikotintyggegummi, -spray og plaster omfattet av oppstillingsforbudet. Dette er produkter som er langt mindre effektive enn e-sigaretter.

Synlighet vil gi elektroniske sigaretter et konkurransefortrinn fremfor tobakksvarer og vil åpne for tilgjengelighet og sannsynlighet for impulskjøp. Synlighet fasiliterer en overgang fra tobakksigaretter og kan bidra til å utkonkurrere tobakksigaretter, hvilket representerer en enorm helsegevinst, ifølge Karl Erik Lund.

Hva angår advarsel på forpakninger, så vil dette bidra til å skremme røykere fra å gå over til elektroniske sigaretter, og vi vil da gå glipp av helsegevinsten. Skal det stå advarsel, må dette i så fall reguleres i forhold til den relative skadevirkningen nikotinholdige elektroniske sigaretter har i forhold til tobakksigaretter. Public Health England sine forskingsresultater om elektroniske sigaretter sier at de er 95% mindre farlig enn tobakk, hvilket tilsier at advarselen på e-sigaretter bør være i størrelsesorden 5% av den advarsel som tobakk sigaretter er merket med. http://www.nhs.uk/news/2015/08August/Pages/E-cigarettes-95-per-cent-less-harmful-than-smoking-says-report.aspx

Videre bygger vår argumentasjon for synlighet på ytterligere forskning som viser at:

 • Fristelse for og interesse fra ikke-røykere er svært liten
 • Den lille delen av ikke-røykere som begynner med e-sigaretter benytter nikotinfrie produkter
 • Om noen få skulle begynne med nikotinholdige e-sigaretter så er helseskadene minimale
 • Faren for at e-sigaretter skal representere en gateway til tobakksprodukter er ubetydelig 

Forskning viser også at:

 • Nikotin ikke er fysiologisk avhengighetsskapende
 • Nikotin er kun avhengighetsskapende i forhold til hvordan nikotin interagerer med andre stoffer i tobakk – også stoffer som er tilsatt for å skape en avhengighet
 • Nikotin er ikke sosiologisk avhengighetsskapende
 • At e-sigaretter er den mest populære måten å slutte å røyke på i England, hvor e-sigaretter omsettes fritt og uten reklameforbud, selv om de ikke markedsføres som røyke-slutte-produkter.
 • En fransk undersøkelse viser til mellom 7,7 og 9,2 millioner som har prøvd elektroniske sigaretter, og at 67% av røykerne brukte e-sigaretter for å redusere eller slutte med tobakk.

Bruk og konsekvenser

Når det gjelder hvor e-sigaretter kan benyttes, bør dette ikke reguleres på samme måte som tobakksrøyk, da skadevirkninger av passiv e-sigarett bruk ikke kan påvises. Slike forbud vil bidra til å kategorisere e-sigaretter på lik linje med tobakks sigaretter, og derved redusere helsegevinsten. Dette gjelder også forbud mot bruk av e-sigaretter på offentlige steder da dette er med å redusere synligheten.

En rapport fra 2014 publisert av Public Health England sier: “The great majority of the more than one million users of electronic cigarettes in the UK - are current or former smokers”. Videre konkluderes det med at ikke-røykere som i dag benytter e-sigaretter med stor sannsynlighet ville begynt å røyke tobakk, om det ikke fantes e-sigaretter. Denne undersøkelsen slår altså hull på fremsatte teorier om at e-sigaretter kan være en gateway til tobakksprodukter.

Royal Society for Public Health i England sier i ulike meldinger at:

 • ”We all agree that e-cigarettes are significantly less harmful than smoking.”
 • “One in two lifelong smokers dies from their addiction.” 
 • ”We know that e-cigarettes are the most popular quitting tool in the country with more than ten times as many people using them than using local stop smoking services.”

Alt som forsinker eller vanskeligjør god tilgang til e-sigaretter vil bidra til å utsette en overgang til et langt sunnere produkt, og med det bidra til å opprettholde høye offentlige og private kostnader rundt røykerelaterte sykdommer.

Til slutt vil vi benytte anledningen til å påpeke de sosiale og miljømessige gevinstene god tilgjengelighet til e-sigaretter vil bidra til.

Vi ser frem til en fremtid med mindre tobakk og bedre helse.

Best Regards

Nor-Scot Norge AS

Øivind Dreier Sivertsen

Marketing Manager

simonfromnorway@gmail.com

Phone +47 916 07 777