Forsiden

Høringssvar fra Oslo Chamber of Commerce

Høring om implementering av tobakkprodukt direktivet

Dato: 14.01.2016

Svartype: Med merknad

 

 

Helse- og Omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep  0030 Oslo

 

Oslo Chamber of Commerce Henrik Ibsensgate 100 0255 Oslo                                                                                                                         

 

 

 

Oslo,14.1.2016

 

Høringssvar VEDRØRENDE INNFØRING AV tobakksproduktdirektivet OG endringer i tobakksskadeloven

                                                                       

Oslo Chamber of Commerce (OCC) ønsker å vise til departementets høringsnotat fra 26. oktober 2015 med høringsfrist 18. januar 2015, og kommer herved med våre kommentarer.

 

Om oss

 

Vi er en privat medlems- og serviceorganisasjon, med de fleste av medlemmene lokalisert i Oslo-området. Målsettingen er å bidra til økt lønnsomhet og økt konkurransekraft for medlemsbedriftene gjennom nettverksbygging, kompetanseheving og rådgivning innen internasjonal business.

 

I 2014 byttet vi navn fra Oslo Handelskammer. Siden etableringen i 1908 har vi jobbet for å ivareta- og fremme våre medlemmers interesser.

 

Tobakkspolitikk

 

Oslo Chamber of Commerce støtter den restriktive tobakkspolitikken som føres i Norge og stiller oss positive til store deler av departementets høringsnotat angående innføringen av tobakksdirektivet. Vi ønsker likevel å gi innspill et par elementer som vi mener departementet må se nærmere på, spesielt gjelder dette oppstillingsforbudet og avgifter.

 

Oslo Chamber of Commerce synes det er meget positivt at departementet nå går inn for et regulert salg av mindre helseskadelige tobakksprodukter som e-sigaretter i Norge. OCC mener at dette vil kunne være med på å gi en positiv effekt på folkehelsen, da flere konsumenter høyst sannsynlig vil bytte ut tradisjonelle tobakksprodukter med nye og mindre helseskadelige produkter.

Et regulert salg vil også sørge for at norske forbrukere kan kjøpe produktene sine i organiserte og regulerte rammer, gjennom norske butikker, fremfor på nett. Dette sikrer også norske forbrukere varer fra seriøse leverandører.

 

Oppstillingsforbud

 

Hvis mindre helseskadelige produkter, som e-sigaretter, skal ha den positive innvirkningen på folkehelsen slik mange tror, mener Oslo Chamber of Commerce at man er avhengig av å frita denne produktkategorien fra oppstillingsforbudet. Når man skal introdusere en ny produktkategori er man avhengig av å kunne informere forbrukere om det nye produktet. Dette gjelder både synlighet i butikk, og informasjon i butikk og på nettet. OCC mener derfor at e-sigaretter i Norge må få et fritak for oppstillingsforbudet, slik at man øker sannsynligheten for at flest mulig konsumenter bytter ut den tradisjonelle tobakken.

 

Departementet sier selv i høringsnotatet at produkter som e-sigaretter er mindre helseskadelig enn tradisjonell tobakk. OCC går derfor også ut i fra at departementet ønsker en regulering som sørger for at flest mulig bytter ut tradisjonelle tobakksprodukter med nye og mindre helseskadelige produkter. Vi mener det er helt sentralt at forbruker får informasjon om nye produkter, hvis departementet har som målsetting at de skal bytte ut eksisterende kjøpsvaner med nye.

 

Avgifter

 

Oslo Chamber of Commerce mener at departementet er nødt til å se på avgiftsstrukturen på tobakksprodukter når de nå åpner for innføring av mindre helseskadelige produkter. Når det er et mål å få flest mulig forbrukere til å bytte over til mindre helseskadelige produkter, kan man ikke glemme det viktigste kjøpsargumentet av dem alle, nemlig pris.

 

Tobakk er dyrt i Norge, og vi i OCC mener at det bør også være det. Samtidig mener vi at det bør nå innføres et differensiert avgiftssystem som gjør de minst helseskadelige produktene også mest attraktive når det kommer til pris. Vi oppfordrer derfor departementet til å se på avgiftsstrukturen når det nå blir lovlig å innføre mindre helseskadelige tobakksprodukter, og at produkter som e-sigaretter dermed må få en lavere særavgift en tradisjonelle tobakksprodukter.

 

Konklusjon

 

Oslo Chamber of Commerce mener det er positivt at departementet nå gjør det mulig å lansere nye og mindre helseskadelige produkter, levert av seriøse aktører, under regulerte og organiserte rammer. For å nå målet om bedre folkehelse, mener Oslo Chamber of Commerce at det er nødvendig at departementet fritar disse produktene fra oppstillingsforbudet, samt at man vurderer et differensiert avgiftssystem som gjør de mindre helseskadelige produktene mer attraktive også når det gjelder pris.

 

På vegne av Oslo Chamber of Commerce

Lars-Kåre Legernes

Adm dir