Forsiden

Høringssvar fra Jussbuss

Dato: 31.08.2017

Svartype: Med merknad

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak tilknyttet Universitetet i Oslo. Gjennom vår saksbehandling tilegner vi oss erfaring om hvordan fastsatte regler slår ut i praksis. I 2016 behandlet Jussbuss 756 saker om arbeidsrett. Mange av våre klienter jobber i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

Jussbuss viser til departementets høringsnotat av 13. juli 2017 om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Jussbuss.

Dersom dere har spørsmål til uttalelsen kan dere kontakte Jussbuss på vår e-postadresse sag@jussbuss.no, eller kontaktpersoner Magnus Foldvik på tlf. 22 84 29 29 og Van Pham på tlf. 22 84 29 26 alle hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00, med unntak av torsdager.

Høringsuttalelse fra Jussbuss

Jussbuss er generelt positive til forenklinger av lover og forskrifter. Vi er også positive til ordningen med regionalt verneombud. Ordningen kan bidra til å luke ut useriøse aktører i arbeidslivet. Det er positivt at et regionalt verneombud følger med på foretak i de bransjene som berøres av forslaget.

Forslaget om å forenkle forskriften innebærer at færre foretak omfattes av ordningen. Jussbuss mener dette er uheldig. Foretak med bigeskjefter innen verneombudets virkeområde har et like stort behov for oppfølgning som ivaretar arbeidstakerne som foretak som er registrert innenfor bransjene verneombudet er ment å omfatte.

Ordningen har i dag et betydelig overskudd. Jussbuss er negative til at ordningen forenkles når det er tilstrekkelige midler til å omfatte de foretakene som nå vil falle utenfor.

Jussbuss er ikke uenige i at ordningen bør ha en klar hjemmel for å kreve inn avgift. Vi mener likevel at ordningens virkeområde bør presiseres uten at ordningen blir snevrere. Økt klarhet kan ikke gå på bekostning av likebehandling av arbeidstakere. I denne forbindelse vil Jussbuss vise til at likebehandling i arbeidslivet er et av arbeidsmiljølovens formål, jf. aml. § 1-1 bokstav b. Jussbuss er generelt negative til endringer som strider mot arbeidsmiljølovens formål.

En innsnevring av ordningen vil føre til et mer usikkert arbeidsliv. Jussbuss mener det er viktig å ta tilstrekkelig hensyn til enkeltpersonene som berøres. Departementets forslag ivaretar ikke dette hensynet på en tilfredsstillende måte.

Vedlegg