Høringssvar fra Lisbeth Graaberget

Dato: 10.05.2021

Regjeringen skriver:

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernslovenmed regler om koronasertifikat. Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og vertifiserbar dokumentasjon for vaksinestatus, immunitet etter gjennomgått sykdom testresultat.

Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

Her går det tydelig frem at dette er samkjørt med EU og vi får en ny berkeftelse på at smittevernstaten har erstattet rettsstaten. På EU's hjemmesider finner man informasjon om at vaksinepass allerede ble planlagt i 2018 - "The Roadmap to Vaccinepassport".

Nå blir det et punkt i smittevernloven som vil avgjøre hvem som er første- eller annenrangs borgere.

Vil også påpeke det faktum at WHO endret definisjonen for pandemi i 2009, slik at det for "all fremtid" kan utropes nye pandemier. Og her må man koble inn Regjeringens uttalelser om "et midlertidig nytt kapittel 4A i smittervernsloven med regler for koronasertifikat". Hvordan skal man definere "midlertidig" i denne sammenhengen?

Et utvidet vaksinesertifikat for Covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjennomføring av passérsedler. Dette er en type dokument som vi knytter til autoritære regimer.

Dette skrev seks ledende akademikere i en kronikk i Dagbladet 7. mars.

To viktige argumenter:

1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et Covid-19 vaksinesertifikat med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinesertifikatet blir en generell innelands passérseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

2. Vaksinesertifikat som passérseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskap og kjøpesentra vil kunne kreve registrering av oss og våre familier som vaksinerte eller uvaksinerte.

Konklusjonen i kronikken er:

Å innføre et særskilt vaksinesertifikat med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og vil kunne drive utviklingen fraet åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passérseddel-samfunn.

FHI har rådet Regjeringen til at et eventuelt vaksinesertifikat bør få svært begrensede bruksområder, men Regjeringen gir klare signaler om langt større ambisjoner. Dog sier de at det er for tidlig å konkludere hva disse bruksområdene vil bli. Antar derfor at det er svært ønskelig for Regjeringen å vente med konkluderingen til de eventuelt har fått presset igjennom sine ønsker, slik at de får "fritt spillerom". Dette MÅ antas å måtte føre til at uvaksinerte (annenrangs borgere) ikke får tilgang til hverken matbutikker, apotek, konserter, restauranter, kino, teater osv. Vi ser hvordan dette har utviklet seg i Israel. Selv om media prøver å formidle "solskinnshistorier" om vellykkede vaksineprogrammer i Israel, så er informasjon som forteller hele sannheten tilgjengelig. En informasjon, fortalt av israelske advokater, som er svært, svært skremmende.

Forslaget om innføring av koronasertifikat er rett og slett et hån og en ren krigserklæring mot det norske folk.

Vi har en situasjon der lite eller ingenting tilsier at vi er i noen krisetilstand. Vi har et virus som for andre år på rad påstås fra Regjering og Helsemyndigheter til å være svært smittsomt og svært dødelig. Alle medisinsk-vitenskapelige studier viser at Covid-19 er svært lite smittsomt, svært lite dødelig og all statistikk bekrefter dette. Vi har hatt 522 dødsfall som påstås å skyldes SARS-COV-2 fra mars 2020 til mars 2021. Virusforskere informerer dog at SARS-COV-2 kun er 20% forskjellig fra SARS-COV-1. I tillegg kommer det faktum at INGEN har klartå isolere viruset etter vitenskapelige prosesser/standarder. Og litt om alle mutasjonene og variantene som media og Nakstad slenger ut 24/7. Virus muterer hele tiden og en mutasjon er kun 0,3% forskjellig fra originalen (som ikke er isolert), så hvor mye sannhet er det i alle variantene i dobbelt og trippel mutasjone??????

I en normal influensasesong dør 1800 mennesker i Norge iht SSB. Dette er omtrent 4 ganger flere enn de som påstås å ha bukket under under for Covid-19. På sammme tid ser vi at så og si influensaen har nærmest forsvunnet - fra hele verden!

Grunnlaget for de altomfattende tiltakene som lockdown, karantene, reiseforbud, stengte skoler og barnehager etc. har liten eller ingen effekt på utviklingen av situasjonen. 14 dager til å flate ut kurven har nå strakt seg til 14 måneder! Vi ser at andre land som har valgt å ikke innføre tiltak, har samme dødsstatistikk som Norge. Vi snakker altså ikke om antall smittede, men antall som har avgått med døden satt i et meningsfullt perspektiv som pr.capita.

Antall smittede:

I starten var det kun snakk om antall døde, men Helsemyndighetene, Regjeringen og ikke minst media gikk fort over til for det meste å snakke om antall smittede. Bruk av PCR testen som diagnostikkverktøy har møtt kritikk fra mange hold, ikke minst fra spesialister med nettopp virus som sitt fremste fagfelt. Ifølge oppfinneren selv, Kary B. Mullis, (vant Nobels pris i kjemi for oppfinnelsen), ble ikke PCR testen designet til dette formålet og har heller ingen verdi slik den har blitt brukt og brukes under pandemien. Det er velkjent at PCR testen, som ble satt som gullstandard av WHO, etter direkte usann dokumentasjon/studier fra Christian Drosten (Charité Tyskland), viser opptil 97% falsk postive, hvor de "smittede" blir satt i karantene, det samme blir nærkontakter etc. etc., selv om de er friske/symptomfrie. Selv Dr Fauci, CDC USA, måtte innrømme at bruk av sykluser på 35 og over, kun viste fragmenter av døde nukleotider, altså ingen reell smitte. Corman-Drosten rapporten ligger på regjeringen.no (jeg fant den der) og burde være kjent for både Statsministeren, Helseministeren, FHI og ikke minst Helsedirektoratet.

Mange fagperoner har etterlyst konsekvensanalyser mtp Regjeringens håndtering av situasjonen og det med rette. Men det ser ut til at dette uteblir. Selv Helseministeren måtte "innrømme" dette i Dagsnytt 18, selv om han prøvde å snakke seg både rundt og forbi spørmålet fra Kalager OUS.

Hva har dette kostet? Ikke bare økonomisk med tanke på et ras av konkurser og arbeidsledighet, men også de psykiske lidelser som har kommet og kommer i kjølevannet av dette med tanke på økt fattigdom, økt ensomhet, økning i selvskading og selvmord spesielt blant de yngre. Psykisk Helse har ropt ut varsko, men det ser ut tilå være fånyttes - dessverre. Da Helseministeren fikk spørsmål om dette, svarte han (arrogant) at barn og unge på huske at de er med på noe veldig viktig. Viktig for hvem? Nevner også Statsministerens svar på spørsmålet om økt fattigdom, famlier som lenger ikke hadde tilstrekkelig med midler til mat, hvor hun svarte (arrogant); hadde de egentlig råd til det før pandemien da? Dette er uttalelser fra landets ledelse som er sjokkerende.

Til tross for manglende medisinskfaglig bakgrunn har Regjeringen valgt å sette til side Norges Grunnlov, Straffeloven, Nürnberg Kodeksen, Menneskerettighetene og Europarådet - Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av reservasjon mot vaksiner, ei heller skal det kunne kreves vaksinesertifikat for å kunne delta fullt og helt i samfunnet.

Norges Grunnlov ble brutt da landet stengte ned mars i fjor. Etter sterkt press fra Helsedirektoratet (alle notater og SMS'r er slettet/fjernet) avgjorde Statsministeren Norges skjebne. Og hun nekter å svare på om hun visste om/at hun brøt Grunnloven. Man skal kunne forvente at dette er kunnskap en Statsminister innehar, eller i det minste skaffer seg kunnskap om FØR man tar et slikt katastrofalt skritt.

Nürnberg Kodeksen:

Den såkalte "vaksinen" kan kun ansees å være Gen-Terapi, og ble godkjent av FDA kun under "Emergency Act" med et års gyldighet, kan utvides for et år om gangen. Det er også reist rettslige spørsmål hvorvidt FDA brøt loven ved å gi denne godkjennelsen, da en vaksine kun kan godkjennes under "Emergency Act" dersom det ikke finnes noe annet medikament for sykdommen. Og det finnes flere medikamenter som er velutprøvd i flere studier, blant annet HCQ og Ivermectin. Billige, effektive og trygge medikamenter. Husker også en reportasje fra en lege i Oslo området (?) som i årevis har importert et japansk medikament i bruk mot influensa for sine pasienter. Han har fått godkjent importen av Legemiddelverket hvert eneste år, men i 2020 ble det slutt på godkjenningen..... Betenkelig.

Tlbake til "vaksinene": Dette er verdens største eksperiment på menneskeheten og bryter helt klart med Nürnberg Kodeksen. "Vaksinene" er hasteutviklet (kun 42 dager) og hastegodkjent. Fase 3 (dyreforsøk) pågår for fullt i disse dager - verden over. Studien må gjennomføres for å få endelig godkjenning. Studien avsluttes i 2023. Og allerede nå vet vi at "Top-Up" injeksjoner er under fremstilling/produksjon og trenger etter sigende hverken kontroll eller studier med tanke på sikkerhet. Og at de vaksinerte må regne med å måtte ta denne injeksjonen hver 6 mnd eller årlig. Jeg har ikke noe inntrykk av at de som hittil har valgt å delta i vaksineringsprogrammet blir fullt og helt informert av Helsemyndighetene om hva de egentlig begir seg inn på. Denne informasjonen er det PLIKTIG å gi til samtlige som ønsker vaksinering. Dessverre tror jeg at de fleste av ren skrekk, frykt og utmattelse går med på å vaksinere seg, også fordi de virkelig tror at de får tilbake friheten. En annen ting som er oppsiktsvekkende er immuniteten disse "vaksinene" gir. I starten ble det oppgitt opptil 90-95% immunitet. Dette viser seg å være en stor overdrivelse. Nå garanteres det kun at om man blir smittet, til tross for vaksinering, så blir man ikke alvorlig syk eller dør. Vel, det dør mennesker som er fullvaksinerte og blir smittet. Og rapportene om fullvaksinerte som blir smittet øker i omfang. Og man kan se på andre land også, smitten øker i takt med vaksineringen. Dette gjelder også India.

Skremmende rapporter om bivirkninger strømmer på, alvorlige blodpropper, hjerteinfarkt, hjerneblødning, synslidelser inkl blindhet, spontanaborter og ikke minst dødsfall som følge av injeksjonene. Denne listen er skremmende og uendelig lang.

Alt dette for en virusinfeksjon som har en overlevelsesrate på 99,9+% - uten noen form for behandling gjennom Helsevesenet.

Friske mennesker er ergo syke inntil det motsatte er bevist.

Hva er egentlig formålet med et vaksinesertifikat, hvor fullvaksinerte blir smittet nærmest raskere enn uvaksinerte? Og er mer smittsomme enn uvaksinerte?

Hvor lenge har Regjeringen sett for seg at denne pandemien skal være? Antakelig noen år, ettersom det har blitt avsatt 836 millioner til testing i Statsbudsjettet.

Allikevel velger Regjeringen å innføre Medisin-Apartheid i Norge, en uforbeholden krigerklæring mot egen befolkning.

Et slikt regime er ikke velkomment i Norge.

Dog ser jeg for meg en ny lockdown i september - med samme rundene som denne vinteren vi har bak oss. Jeg ser også for meg større dødelighet i kommende høst og vinter. Dette vil Helsemyndigetene tilskrive nye og farlige mutasjoner av "allskens nasjonalitet" og dobbelt og trippel varianter. Men det man har fått kunnskap om, er at kroppen vil omgjøres til en spikeproteinfabrikk som aldri stenger ned og ikke kan reverseres. Autoimmune sykdommer vil oppstå, og immunforsvaret vil gå helt amok, og vaktcellene vil angripe kroppens friske celler - FINITO.