Høringssvar fra Marius Bless

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg vil på det sterkeste motsette meg regjeringens forslag om innføring av innenlands vaksinepass.

  1. mars 2020 innførte regjeringen de «sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Nå vil de altså gå enda mer inngripende til.

Innføring av dette gir regjeringen mulighet til å skape et passerseddelsamfunn der de som ikke kan eller har lyst til å bli vaksinert kan støtes effektivt ut av det meste av sosialt liv.

Jeg mener det er naivt å tro på regjeringens uttalelser om at de ikke enda vet hva de kommer til å bruke dette sertifikatet til, all erfaring siste år tilsier at der myndighetene gis mulighet til å innføre restriksjoner og sanksjoner mot befolkningen kommer de høyst sannsynlig til å gjøre det. Dersom de ikke har planer om å bruke vaksinepasset til å nekte mennesker tilgang til kaféer, restauranter, kino, konserter, idrett, bibliotek, butikker, kjøpesentre eller offentlig transport, burde de heller ikke gis muligheten til det.

Den mangelen på vitenskapelig hold for de restriksjoner de så langt har innført, sammen med mangelen på åpen debatt og utredninger av konsekvenser, gir ingen tillitt til at de kommer til å prioritere vitenskap, debatt eller konsekvensutredninger før de benytter seg av mulighetene et slikt vaksinepass vil gi dem.

Ingen av vaksinene har så langt klart å grundig demonstrere annet enn et mildere sykdomsforløp. Så vidt meg kjent foreligger det ingen vitenskapelig dokumentasjon på at noen av vaksinene gir beskyttelse mot selve smitten eller hindre videre spredning. Vi har heller ingen dokumentasjon på hvor lenge vaksinene gir dekning. Det virker som det er stor usikkerhet knyttet til effekten av vaksinene mot muterte varianter av viruset. Folk har dødd av bivirkningene. Vi vet lite om bivirkninger blant eldre, barn og gravide. Siden disse vaksinene er basert på lite utprøvd teknologi foreligger også lite eller ingen informasjon om negative langtidsvirkninger.

Alt dette virker som noe myndigheter og farmasøytisk industri har tenkt å finne ut av gjennom å teste dem på noen milliarder mennesker.

Og de som ikke har lyst til å delta på dette medisinske eksperimentet ønsker den norske regjeringen nå muligheten til å gjøre til annenrangs borgere uten rettigheter til å delta i samfunnet.

Dette er heller ikke noe som kommer til å blåse over. Mutasjoner kommer. Andre virus kommer. Nye vaksiner kommer. Sesonginfluensaen tar også liv, vaksine mot den kan godt være det neste man må vise til. Dette vaksinepasset gir myndighetene mulighet til å kalle inn befolkningen på ny dose når de finner det for godt, og har man av en eller annen grunn da funnet ut at man ikke har lyst på den, utløper passet, og vedkommende kan stille seg sammen med resten av annenrangsborgerne.

Dersom dette innføres har borgerne to valg. Den ene er å la seg vaksinere under trusler om utestengelse fra samfunnet. Det er vanskelig ikke å tolke dette som tvangsmedisinering av friske mennesker med eksperimentell medisin. Det ble etter andre verdenskrig utarbeidet et dokument som skulle forhindre slikt: Nürnbergkodeksen. Første punkt er at frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig, og den skal kunne velge uten innslag av tvang.

Valgmulighet nummer to er å leve på nåde og vite at en når som helst skal kunne nektes å være et fullverdig medlem av fellesskapet.

Nei til tvangsmedisinering.

Nei til innføring av passerseddel.

Ja til individets rett til å bestemme over eget liv og egen helse.

Marius Bless