Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad
Jeg er sterkt imot innføring av et koronasertifikat. Et slikt sertifikat vil i mange tilfeller berøre, gripe inn i og krenke individers rettigheter og lovbestemt vern mot diskriminering. I tillegg er det i strid med Grunnloven og menneskerettighetene.
Slike sertifikater minner om klassiske kontrollverktøy fra ikke-demokratiske regimer som Kina o.l.
Koronasertifikatet vil åpne for svært mange etiske problemstillinger og har et ekstremt stort potensial for misbruk, samt store utfordringer knyttet til personvern.
Et koronasertifikat kan ikke smittevernfaglig forsvares. Det er per nå ikke klart i hvilket omfang de ulike vaksinene vil redusere smitte. Dvs. vaksinerte individer kan selv bli smittet og smitte andre. Varighet og grad av immunitet fra vaksinene vil variere fra person til person.

Vaksinene er heller ikke medisinsk godkjent for annet enn nødbruk, og er ikke ferdig testet før 2023/2024. To vaksiner er allerede stoppet. Å presse folk til å ta slike eksperimentelle vaksiner, spesielt med tanke på den lave dødeligheten fra Covid-19, er svært uetisk.

I en liberal rettsstat burde det være en selvfølge at enhver kan leve sitt liv uten unødvendig innblanding fra myndighets hold. Enhver form for koronasertifikat vil berøve borgerne dette. Historien har lært oss at når vi oppgir våre borgerrettigheter – får vi dem sjelden tilbake. Dette anser jeg som uforenlig med de prinsipper rettstaten er tuftet på.

All vaksinasjon i Norge er av prinsipp basert på frivillighet. Prinsippet om frivillighet har tjent oss godt, det er generelt god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Folk flest i Norge vaksinerer seg stort sett når staten anbefaler det. Innføring av et gyldig sertifikat som premiss for å delta i samfunnet på normal måte vil innebære at prinsippet om frivillighet skrotes. Innføring av et slikt pressmiddel vil neppe føre til mindre vaksineskepsis i befolkningen, samt også medføre risiko for at folk aktivt oppsøker smitte.