Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar om koronasertifikat- endringer i smittevernloven

Jeg vil med dette sende inn mitt tilsvar til Høring om koronasertifikat- endringer i smittevernloven.

Mitt svar er NEI til koronapass. Begrunnelse nedenfor:

I følge Smittevernloven 4a: Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv, kan Kongen allerede gi forskrifter om isolering og andre begrensninger i bevegelsesfrihet for personer som har, eller etter faglig vurdering antas å ha, covid-19. Det samme gjelder for personer som har økt risiko for covid-19 etter nærkontakt med smittet eller antatt smittet person.

Med andre ord har Kongen allerede altfor mye spillerom i vår lovgivning til å begrense folkets bevegelsesfrihet.

Høringsbrevet sier:

Befolkningen har en berettiget forventning om lettelser i karanteneplikter og andre tyngende smitteverntiltak I TAKT MED ANTALL VAKSINERTE.

Vi har ikke vaksinetvang i Norge. Og det er per definisjon ikke lov å tvinge folk til å ta en vaksine som enda ikke er godkjent.

FDA som regulerende godkjenningsorgan for alle vaksiner vi nå benytter her til lands har på sin nettside fda.gov lagt ut en oversikt over COVID-19 Vaccines Authorized for Emergency Use: Der finner vi Pfizer, Moderna, og Janssen: med andre ord er vaksinene benyttet i Norge enda under Emergency Use, og ikke FDA godkjente vaksiner. Dermed kan det ikke utstedes lovgivning for å tvinge folk til å ta vaksinene.

Et koronasertifikat som tilrettelegger samfunnet for de vaksinerte vil samtidig bidra til en segregering i samfunnet da det vil utestenge de gruppene i befolkningen som ikke ønsker, eller kan ta vaksinene.

Grunnlovens paragraf 113 sier: Myndighetenes inngripen overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Grunnlovens paragraf 93 sier: Ingen må utsettes for (..) nedverdigende behandling eller straff.

Grunnlovens paragraf 94 sier: Ingen må berøves friheten (..). Frihetsberøvelse må være nødvendig (..).

Grunnlovens paragraf 98 sier: Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Grunnlovens paragraf 102 sier: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv (..). Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Grunnlovens paragraf 106 sier: Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser (..). Ingen kan nektes å forlate riket (..)

Høringsbrevet sier videre:

Tilsvarende gjelder for næringslivets behov for å få «hjulene i gang» så raskt som mulig.

Grunnlovens paragraf 110 sier: Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Det står ingen steder i vår Grunnlov at vi må ha dokumentasjon på at vi har tatt en ikke-godkjent, eksperimentell injeksjon som enda er under utprøving for godkjenning, for å kunne oppholde oss og bevege oss fritt innenfor og utenfor rikets grenser. Det står heller ikke i Grunnloven vår at det er påkrevd fra befolkningen å ta vaksine for å opprettholde arbeid og næring.

Å kreve koronapass vil være et brudd på grunnloven om nedverdigende behandling, frihetsberøvelse og forskjellsbehandling.

Videre leser vi i innledningsteksten til høringsbrevet at «Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å EFFEKTIVT REGULERE BRUKEN AV ET KORONASERTIFIKAT I FORSKRIFT NÅR DET ER BEHOV FOR DETTE.»

Denne ordbruken gir rom for at fullmakten høringsforslaget søker et gjennomslag for, skal være regulerbar ved behov. Men den sier ikke noe om hvilke kriterier som skal være tilstede for et slikt «behov».

Et koronapass som etter Statsministerens egne uttalelser også blir vurdert brukt på spisesteder, butikker og kjøpesentre, legger opp til en fullmakt med enorme muligheter for inngripen i befolkningens privatliv. Dermed går den på akkord med Grunnlovens paragraf 102.

Det skal også nevnes at det her vil være store grupper som vil påvirkes negativt ved innføringen av et koronapass da de ikke vil kunne ta vaksinen.

I vaksineprodusenten Pfizers egen vaksineprotokoll over vaksinen BNT162b2 COVID-19, står det oppramset under paragraf 5.2 Exclusion Criteria: en lang liste kriterier som utestenger testpersoner fra å delta i uttestingen av vaksinen.

Da vaksinen enda ikke er godkjent, er den fremdeles i uttestingsfase. Dette medfører at samme gruppe mennesker heller ikke skal ta vaksinen som den er nå, og dette inkluderer blandt annet følgende:

Psykisk syke

HIV pasienter

Hepatitt C eller B pasienter

Tidligere reaksjon etter vaksinering

På medisiner for å motvirke Covid-19

Tidligere diagnostisert med Covid-19

De med høy risiko for å utvikle alvorlige covid-19 symptomer:

-Høyt blodtrykk

-Diabetes

-kronisk lungesykdom

-Astma

-Røykere/ Vapere

-Historikk som kronisk røyker

-BMI større enn 30 kg/m2

-Forventet behov for immundempende medisin innen de neste 6 mnd

I tillegg:

Immunkompromitterte mennesker

Mennesker med autoimmune sykdommer

Blødersykdommer

Gravide, og ammende

Pasienter under behandling for kreft

Mottakere av blod


Med vennlig hilsen

Kathrine Myhrstad