Høringssvar fra Anette Pedersen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass vil være et særdeles inngripende og udemokratisk tiltak som vil kunne legge til rette for diskriminering basert på helsestatus. Diskriminering vil kunne gjøre seg gjeldende på mange ulike arenaer i samfunnet, som f.eks. i arbeidslivet, ved utdanningsinstitusjoner, tilgang til offentlig og privat tjenestetilbud, reiser, kultur, idrett, m.fl. – avhengig av hvor vidtgående bruk regjeringen åpner opp for. Personlige helseopplysninger er underlagt lov om taushetsplikt, og det er derfor svært problematisk at mange ulike aktører, både offentlige og private, skal kunne registrere og håndtere denne type opplysninger. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering. Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne bestemme over egen kropp og helse. Vaksiner, legemidler og annen medisinsk behandling bør derfor fortsette å være 100 % frivillig slik det er i dag. Frivillighetsprinsippet bør stå særlig sterkt når det gjelder de nye covid-19 vaksinene som ikke har gjennomgått normale ti års testeprogrammer, slik vanlige vaksiner gjør. Vaksinene er kun godkjente for nødbruk og vil ikke bli godkjent for normal bruk før tidligst i 2023. Vaksinene må således anses som eksperimentelle. Det er foreløpig uvisst om vaksinene hindrer at man smitter andre, og vi vet heller ikke hvor lenge effekten av dem varer. Det er dessuten urovekkende at legemiddelprodusentene som står bak vaksinene har fraskrevet seg ethvert økonomisk ansvar for erstatning, og det samme gjelder alle forsikringsselskaper. Hvem er ansvarlig for eventuelle skadevirkninger av vaksinene? Et vaksinepass vil, kort oppsummert, kunne bidra til å skape klasseskiller og et økt konfliktnivå i samfunnet, og er ikke noe vi kan se oss tjent med i et fritt demokratisk samfunn – verken på kortsikt eller langsikt. De negative konsekvensene det utløser er, slik jeg ser det, langt større en problemet det er ment å skulle løse.