Høringssvar fra Edgar Størseth

Dato: 11.05.2021

Det er med stor bekymring jeg ser at det vurderes å innføre et koronasertfikat med de inngripende konsekvenser det vil få. Jeg vil spesielt nevne brudd på flere bestemmelser i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. F.eks. står det i artkkel 7 at ingen grupper må utsettes for diskriminering, og i artikkel 13 at alle har rett til fri ferdsel. Et koronasertifikat vil komme i konflikt med disse rettighetene.

Et annet viktig punkt er bruddet på Nurnbergkodeksen av 1946. Den gjelder forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. I artikkel 1 står det at deltakere i slik forskning skal gi samtykke og bli informert om eventuelle bivirkninger. Denne vaksinen vil være å betrakte som et medisinsk eksperiment all den tid den ikke er godkjent av FDA, bare nødautorisert. Det vil være umulig å gi tilfredsstillende opplysninger, da disse ikke ennå er kjent.Punktet om samtykke vil heller ikke være oppfylt, da man truer med å frata en person grunnleggende menneskerettigheter dersom han ikke mottar vaksinen.

Med disse betenkelighetene mener jeg det vil bryte med grunnleggende prinsipper som samfunnet vårt er tuftet på å vedta et koronapass. Hvis dette kan vedtas med begrunnelse i et virus med en dødelighet på 0,5 %, hvilken presedens vil det skape for framtida?