Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Kan koronasertifikat føre til medisinsk apartheid?

Ulike former for vaksinepass/sertifikat for Covid-19 (CV19) diskuteres for tiden, og noen land, blant dem Danmark og Sverige, har vedtatt å innføre det. Om man skal innføre et sertifikat for å kunne oppnå grunnleggende rettigheter reiser både etiske og juridiske problemstillinger. Spørsmålet er aktuelt også i Norge ettersom Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring (05.05.21, Nr: 58/21) forslag om nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Til tross for at saken har mangfoldige sider og større konsekvenser for samfunnet er høringsfristen dessverre kun 1 uke. Dette begrenser muligheten for relevante høringsinstanser å uttale seg om saken. Herved vil vi argumentere ut fra et medisinsk og etisk perspektiv for hvorfor det er galt å innføre koronasertifikat.

Frivillighet og samtykke er godt etablerte som både etiske prinsipper og som lovfestede rettigheter. De er forankret i menneskerettigheter, og er grunnlaget for alle medisinske behandlinger, inkl. vaksinering. Disse etiske prinsippene mener vi er truet etter regjeringens forslag om innføring av koronasertifikat. Basert på høringsnotatet innebærer sertifikatet lettelser for personer som er vaksinert og for de som har gjennomgått CV19-sykdom. Dette betyr i praksis fortsatt aktivitetsbegrensninger for de som ikke kan eller vil samtykke til vaksiner. Dermed avskåres en betydelig del av befolkning - de uvaksinerte samt de som er lenger enn 6 mnd. fra siste eksponering for viruset - fra å leve et normalt liv. Det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering og sertifikatet vil fungere som tvangsmiddel. I så måte er vaksineringen ikke lenger frivillig, og så lenge koronasertifikat kreves for å kunne delta i dagligdagse aktiviteter har man per definisjon etablert systematisk diskriminering av mennesker med en medisinsk begrunnelse.

Innføring av et koronasertifikat innebærer registrering av personopplysninger som ikke er i tråd med personvernlovgiving. Regjeringens forslag bryter med flere av Grunnlovens paragrafer mht. diskriminering, bevegelsesfrihet og inngrep i familielivet, blant annet Grl. §98, §102 og §106.
Forslaget bryter også med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til. Blant sosiale konsekvenser av et koronasertifikat er at venner og familier kan bli splittet, de kan miste muligheten til å reise på ferier sammen og delta i aktiviteter sammen. Dermed vil det oppstå et splittet samfunn som kan sammenlignes med apartheidregimer.

Nürnbergkoden

Nürnbergkoden er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Koden oppsto i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et stort antall nazister ble dømt for krigsforbrytelser begått under den annen verdenskrig. Mange av de tiltalte var leger som hadde deltatt i medisinske eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleirene.

Hvorfor er Nürnbergkoden like aktuell i dag? Fordi en praksis der man gjennom legitimasjonsplikt utøver sosialt press på mennesker for å stimulere til vaksinering er i henhold til Nürnbergkoden straffbar.

Etikkprofessorer på villspor

Helsedirektoratet har gitt etikkprofessorer Bjørn Hofmann og Reidun Førdes i oppdrag å vurdere etiske aspekter ved innføring av koronasertifikat. Vurderingen er delvis gjort rede for i ovennevnt høringsnotat. I følge Hofmann og Førdes vurdering er innføring av koronasertifikat forsvarlig etisk sett, gitt at visse betingelser. Betingelsene består av at myndighetene skal ha en plan for oppfølging av uforutsette

1

negative effekter av et koronasertifikat, at ordning bør være midlertidig samt at det er tilstrekkelig vaksinetilbud til alle. Hofmann og Førde har ikke spesifisert nærmere hva det menes med «plan for oppfølging» og «midlertidig».

Vurderingen til etikkprofessorene er i hovedsak basert på en sentral forutsetning: «I dagens situasjon representerer vaksinasjon det viktigste tiltaket for å gjenåpne samfunnet». Vi mener at vaksinasjon av befolkningen som den viktigste løsningen for pandemien er primært en politisk vurdering ettersom påstanden mangler et godt medisinskfaglig bevisgrunnlag. Det medisinske grunnlaget for denne forutsetningen er nemlig i beste fall svak, og denne sentrale forutsetningen er i verste fall helt feil. Den Det medisinske grunnlaget er i beste fall svakt fordi mesteparten av den nødvendige forskningen som underbygger vaksiners effektivitet og trygghet er gjennomført og rapportert av legemiddelprodusentene selv. De samme selskapene har blitt domfelt mangfoldige ganger for mangfoldige milliarder dollar for feilframstilling og tilbakehold av studieresultater (1-3). Hvordan kan påstanden om vaksiner som eneste utvei baseres på forskning fra korporasjoner med en kriminell fortid? Uavhengig forskning om CV19- vaksiners effektivitet og trygghet er naturligvis meget begrenset per i dag. Resultater fra relevante studier om disse forskningstemaer er omtalt i påfølgende avsnitt. Studier som er foretatt av legemiddelindustrien som grunnlag for godkjenning av koronavaksiner som skal vise deres effektivitet og trygghet er for øvrig behørig kritisert andre steder (4-6).

Koronavaksiner som er i bruk i Norge per i dag fikk en betinget markedsføringstillatelse av EU kommisjonen etter anbefaling fra den Det europeiske reguleringssystemet for legemidler (EMA). En avgjørende betingelse for markedsføringstillatelsen var at det ikke finnes andre behandlinger som kunne ivareta det medisinske behovet pandemien skapte. Denne betingelsen er ikke innfridd ettersom det finnes gode alternativer for forebygging og behandling av CV19. Blant behandlinger med høyest effektivitet er Ivermectin (7), vitamin D3 (8-10) og Budesonid (11). Disse preparatene har tilsvarende effektivitet sammenliknet med koronavaksiner som er i bruk per i dag. Ivermectin med eller uten tilleggsbehandlinger (vitamin A, B, C, D, zink, osv.) har minst like stor eller bedre effektivitet enn Pfizer og Moderna vaksiner (https://ivmmeta.com/). Når det gjelder trygghet er det ukontroversielt å påstå at disse behandlingene har meget gunstige bivirkningsprofiler. Behandling med disse preparatene er evidensbasert, og det er en oppfatning som støttes av et betydelig antall leger og forskere med relevant kompetanse: CV19 kan med andre ord forebygges og behandles med andre legemidler enn vaksiner med tilsvarende effektivitet og trygghet (se for eksempel: https://covid19criticalcare.com/about/the- flccc-physicians/ og https://www.hartgroup.org/bios/).

Koronavaksiner, spesielt mRNA vaksiner som Pfizer sin, ser ut til å være effektive for å forebygge CV19- sykdom. De kan føre til antistoffproduksjon mot SARS-COV-2, og beskyttelsesgraden er sammenliknbar (12) med immunitetsutvikling ved naturlig virussmitte (80-90%) (13). En studie fra Public Health England antydet at vaksiner halverer smitteoverføring etter 1 dose (14). Likevel er koronavaksiner langt mindre effektive blant sårbare grupper. En dansk studie i pleie- og sykehjem for langtidsopphold fant at Pfizer- vaksinens effektivitet (som ofte har høyest effektivitet blant vaksiner) var 64% til å forebygge CV19- sykdom blant beboerne (15). En tysk studie fant at en tredjedel av de fullt vaksinerte med Pfizer- vaksinen som er over 80 år utviklet ikke antistoffer (16).

En alternativ tolkning av eksisterende forskning er at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at vaksiner reduserer sykehusinnleggelse eller dødsfall pga CV19 (effektivitet). Langtidsobservasjoner av trygghetsprofilen til koronavaksiner er heller ikke kjent ettersom de har ikke vært i bruk over lengre tid. Her er kunnskapsoppsummeringen fra amerikanske CDC. Det er mange kunnskapshull og feilkilder i

2

denne oppsummeringen som trenger en dypdykk i originallitteraturen som det ikke er plass til å framheve i dette notatet. Legg gjerne merke til ordene «preliminary» og «potentially» (17).

Vi forstår at vår påstand om behovet for flere resultater fra uavhengige forskere kan oppfattes for streng sammenliknet med standpunktet til norske helsemyndigheter, og det som gjentas i media. Vi mener likevel at den er nøyaktig og balansert. Det finnes enda mer ytterliggående tolkninger av dagens situasjon og eksistere forskning om koronavaksiner. Blant annet har 100 leger og professorer fra 25 land med relevant kompetanse underskrevet et åpent brev til EMA (European Medicines Agency) og krevd at all vaksinering mot CV19 stoppes inntil vi har bedre data (18). WHO sa også nei til vaksinepass i mars 2021 med samme begrunnelse, at det ville splitte verdens befolkning i to og føre til ulovlig diskriminering (19). Et annet eksempel er 37 leger og forskere samt 564 helsearbeidere i Sverige som har i et åpent brev frarådet vaksinering av andre enn de som er i risikogrupper (20). Konklusjonen må derfor bli at det finnes gode medisinske argumenter for hvorfor vaksinesertifikat er unødvendig og etisk sett problematisk.

Referanser

1. Violation Tracker 2021 [Available from: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=pfizer&sort=desc.

  1. Evans RG. Tough on Crime? Pfizer and the CIHR. Healthc Policy. 2010;5(4):16-25.

  2. McCarthy E. A Call to Prosecute Drug Company Fraud As Organized Crime. SSRN Electronic

Journal. 2019.
4. Olliaro P, Torreele E, Vaillant M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.
5. Doshi P. Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren't designed to tell us. BMJ. 2020;371:m4037.
6. Tinari S. The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability. BMJ. 2021;372:n627.
7. Kory P, Meduri GU, Varon J, Iglesias J, Marik PE. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. American Journal of Therapeutics. 2021;28(3):e299-e318.
8. Kazemi A, Mohammadi V, Aghababaee SK, Golzarand M, Clark CCT, Babajafari S. Association of Vitamin D Status with SARS-CoV-2 Infection or COVID-19 Severity: A Systematic Review and Meta- analysis. Adv Nutr. 2021.
9. Teshome A, Adane A, Girma B, Mekonnen ZA. The Impact of Vitamin D Level on COVID-19 Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Public Health. 2021;9(169).
10. Bassatne A, Basbous M, Chakhtoura M, El Zein O, Rahme M, El-Hajj Fuleihan G. The link between COVID-19 and VItamin D (VIVID): A systematic review and meta-analysis. Metabolism. 2021;119:154753. 11. Ramakrishnan S, Nicolau DV, Jr., Langford B, Mahdi M, Jeffers H, Mwasuku C, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine.
12. Björk J, Inghammar M, Moghaddassi M, Rasmussen M, Malmqvist U, Kahn F. Effectiveness of the BNT162b2 vaccine in preventing COVID-19 in the working age population
first results from a cohort study in Southern Sweden. medRxiv. 2021:2021.04.20.21254636.
13. Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, Eyre DW, Gethings O, Vihta K-D, et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-
based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv. 2021:2021.04.22.21255913.

3

  1. Harris R. Impact of vaccination on household transmission of SARS-COV-2 in England. 2021.

  2. Moustsen-Helms IR, Emborg H-D, Nielsen J, Nielsen KF, Krause TG, Mølbak K, et al. Vaccine

effectiveness after 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> dose of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in long-term care facility residents and healthcare workers a Danish cohort study. medRxiv. 2021:2021.03.08.21252200.
16. Müller L, Andrée M, Moskorz W, Drexler I, Walotka L, Grothmann R, et al. Age-dependent immune response to the Biontech/Pfizer BNT162b2 COVID-19 vaccination. medRxiv. 2021:2021.03.03.21251066.
17. Science Brief: Background Rationale and Evidence for Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People [Available from:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science- briefs/fully-vaccinated- people.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019- ncov%2Fmore%2Ffully-vaccinated-people.html.
18. Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety Concerns [Available from:
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent- open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19- f6e17c311595.

  1. WHO sier nei til vaksinepass [Available from: https://www.tv2.no/a/13953165/.

  2. Läkaruppropet [Available from: https://lakaruppropet.se/.

4