Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Norge har alltid basert sine vaksinasjonsprogrammer på frivillighet. Denne frivilligheten, hvor en liten andel av befolkningen til enhver tid har reservert seg mot vaksiner, har bygget stor tillit mellom folk og helsemyndigheter. Landets anbefalte vaksinasjonsprogram har i dag meget stor oppslutning i folket.

Denne tilliten kan kompromitteres når myndigheter legger for stort press på befolkningen, eller krever at enkeltindivider lar seg vaksinere for å delta i vanlige aktiviteter som reiseliv, samfunnsliv og kulturliv.

Frihetene som beskyttes i Grunnloven settes på prøve i tider med krise. Nettopp da er det viktig å holde frem våre grunnleggende verdier, og slå ring rundt dem.

Frihet og demokrati har alltid hatt en pris. Men prisen for ufrihet er alltid høyere.

I stunder som dette er vi prisgitt at våre folkevalgte politikere ser utover de helse-gevinster man eventuelt kan oppnå på kort sikt, og isteden skuer mot de verdier som vi i vanskelige tider har kjempet med våre liv for.

Vårt demokrati og vår frihet har sin beskyttelse i lovverket. Svaret på spørsmålet om å begrense individets rettigheter ligger også i lovverket, nærmere bestemt i Grunnloven.

Myndighetene skal så langt mulig, sikre at rettighetene som er nedfelt i Grunnloven ikke kompromitteres, med mindre det foreligger svært alvorlige eller katastrofale omstendigheter som gjør dette absolutt nødvendig.

Koronapamdemien er en stor helseutfordring, men epidemien i seg selv truer ikke vår sivilisasjon eller det.store flertall av befolkningen. Selv om koronapass kan virke som en praktisk utvei og en løsning på en vanskelig folkehelsesituasjon, vil en slik ordning skape problemer som rokker ved våre aller mest grunnleggende verdier.

Myndighetene bør si nei til koronapassordningen og de derav tiltenkte endringer i Smittevernloven.